Пример 110. Изчисляване на Годишната Данъчна Основа на Физическо Лице от Получени Доходи от Други Източници

Иван Иванов е български гражданин, който е регистриран като безработно лице и през 2020 г. е внасял здравноосигурителни вноски в минимален размер, т.е. по 24,40 лв. на месец. През 2020 г. той е получил следните доходи от други източници:

  • Доход от обезщетение за пропуснати ползи, получен през август 2020 г., в брутен размер от 5 000 лв., който след удържан данък от 500 лв. се получава нетно 4 500 лв.;
  • Доход от лихви в размер на 10 000 лв., получен през декември 2020 г. във връзка с предоставен заем към Алфа ООД, за който не е удържан данък.

       За да се изчисли каква ще бъде годишната данъчна основа на Иван за доходите му от други източници, трябва първо да се съберат брутните суми на двата получени дохода: 5 000 лв. + 10 000 лв. = 15 000 лв. След това той трябва да извърши годишно изравняване на осигурителния си доход и да определи окончателния размер на дължимите от него здравноосигурителни вноски. За получения от него общ доход от 15 000 лв. дължимите здравни осигуровки се получават в размер 1 200 лв., от които той е внесъл авансово 292,80 лв. и следва да довнесе разликата от 907,20 лв. до 30.04.2021 г.

Данъчната основа се получава, като от облагаемия доход (15 000 лв.) се извадят общо дължимите здравноосигурителни вноски (1 200 лв.). В конкретния случай данъчната основа е 13 800 лв. Изчисленият данък върху тази основа ще бъде в размер на 10%, или 1 380 лв.

Понеже върху първия доход от обезщетението за пропуснати ползи вече са били удържани 500 лв., дължимият данък от Иван ще бъде 880 лв. (1 380 лв. - 500 лв.). Този данък Иван следва да плати в срок от 10.01.2021 г. до 30.04.2021 г., след като първо подаде Годишна данъчна декларация в същия срок, в която следва да направи горепосочените изчисления.

(§120 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник