Пример 115. Облагане на Доходи от Авторски Права с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, предоставя на българско дружество правото да използва негова авторска песен в рекламен клип, който да бъде излъчван по българските национални телевизии. За авторското право българското дружество е начислило възнаграждение от 10 000 лв. през септември.

Тъй като музикалното произведение ще бъде излъчвано по български телевизии и е ще се използва за реклама на българско дружество, доходът на Джон е с източник от България. Когато е изплатен в полза на чуждестранно лице, доходът е облагаем с окончателен данък в размер на 10% върху брутната сума. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен доходът.

В конкретния случай българското дружество ще трябва да удържи 1 000 лв. данък (10% от 10 000 лв.) и да го внесе и декларира в срок до 31 октомври.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник