Пример 7. Доходи, Които Не се Включват в Облагаемия Доход

Иван Иванов през 2020 г. е получавал доходи по трудов договор. През годината той е получил дивидент за 3 000 лв. от дружество Алфа, в което е съдружник – квартален мини маркет, който е учредил с двама свои роднини през 2017 г. Освен това е получил и доходи от участие в Държавната лотария – в размер на 1 000 лв.

В конкретния случай облагаемият доход на Иван ще се формира единствено от доходите му от трудови правоотношения, като данъкът за тях се определя, удържа и внася авансово от работодателя.

Доходите от получения дивидент не се включват в облагаемия доход, защото се облагат с окончателен данък по ЗДДФЛ. Доходите от Държавната лотария също не се включват, тъй като попадат в обхвата на необлагаемите доходи, определени в закона.

(§8 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник