Пример 76. Определяне на Момента на Придобиване на Доход от Граждански Договор

Иван Иванов сключва граждански договор през септември 2020 г. с дружество Алфа ООД, по силата на който, в двумесечен срок, той трябва да изработи дизайн за сайта им. Уговореното възнаграждение на Иван, след изпълнение на поръчката, е в размер на 5 000 лв. Иван изпълнява поръчката си в уговорения двумесечен срок, но Алфа превежда по банковата му сметка сумата от 5 000 лв. чак през януари 2021 г.

Полученият от Иван доход от в размер на 5 000 лв. ще се счита за придобит от него през 2021 г., въпреки че той е изпълнил поръчката си още през 2020 г. Причината е, че тогава реално той е придобил дохода.

(§80 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник