Пример 38. Срок за Внасяне на Данък Върху Доход от Наем, Изплатен към Самоосигуряващо се Лице

Дружество Алфа ООД е наело апартамент от физическо лице, който ползва за офис. Наемът на апартамента е 2 000 лв. Алфа ООД плаща наема за юни 2020 г. на 06.06.2020 г. Физическото лице – наемодател не е декларирало, че е самоосигуряващо се лице.

В случаите на изплатени доходи от наем към физически лица предприятията и самоосигуряващите се лица, които са платци на тези доходи, са длъжни да удържат и внасят данъка в срок до края на месеца, следващ тримесечието на изплащане на дохода. В конкретния случай срокът за това е 31.07.2020 г., защото наемът е платен през юни.

Платците на доходи не са длъжни да удържат и внасят данъци, когато физическите лица, получатели на тези доходи, са декларирали, че са самоосигуряващи се лица. Не се удържат и внасят данъци за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината, освен ако физическото лице, което е получател на дохода, декларира пред платеца на дохода, че желае данъкът да му бъде удържан.

(§43 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.** и ал.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник