Пример 86. Изчисляване на Годишната Данъчна Основа на Самоосигуряващо се Лице за Положен от Него Труд в Дружество

Иван Иванов е български гражданин, едноличен собственик на дружеството Алфа ЕООД, което се занимава с покупко-продажба на машини и градинска техника. Поради факта, че Иван е собственик на Алфа, той е регистриран като самоосигуряващо се лице. Това означава, че всички осигуровки, които плаща към държавата, са изцяло за негова сметка. Той е избрал да се осигурява и за фонд ОЗМ (Общо заболяване и майчинство). Иван също така е решил да полага личен труд в дружеството, който е различен от управленските му задължения. В тази връзка през цялата 2020 г. той си е изплащал всеки месец по 3 000 лв. брутно възнаграждение. Иван няма придобити други доходи през 2020 г.

Полагането на личен труд от Иван в Алфа ЕООД означава, че той има трудови правоотношения със собственото си дружество. Тоест, един вид, е сключен трудов договор между двете страни. Придобитото брутно възнаграждение от него за цялата 2020 г., което е в размер на 36 000 лв. (3 000 лв. х 12 месеца), ще се яви негов облагаем доход от тези трудови правоотношения с Алфа.

 За да се изчисли каква ще бъде годишната му данъчна основа, следва от тези 36 000 лв. да се приспаднат осигурителните вноски, които Иван е плащал през годината изцяло за собствена сметка. След като той е избрал да се осигурява и за фонд ОЗМ, осигуровките за всеки месец са в размер на 31,30% от месечното брутно възнаграждение – т.е. по 939 лв. на месец. За цялата година общият размер на осигуровките е 11 268 лв. (939 лв. х 12 месеца).

Данъчната основа на Иван, за доходите от положения личен труд в Алфа, ще бъде 24 732 лв. (36 000 лв. - 11 268 лв.). Върху тази сума следва да се изчисли данък в размер на 10%, който ще бъде 2 473,20 лв. (24 732 лв. х 10%).

След като Иван полага личен труд в Алфа ЕООД и във връзка с това си изплаща доход, той ще бъде задължен да подаде Годишна данъчна декларация за 2020 г. – в срок от 10.01.2021 г. до 30.04.2021 г. В същия срок Иван трябва и да заплати дължимия данък към държавата. Чрез подаването на Годишната данъчна декларация Иван ще има възможност да направи горепосочените изчисления, както и да пресметне окончателния си осигурителен доход чрез подаване на Декларация образец 6 с код 13.

(§88 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник