Пример 114. Облагане на Доходи от Наем с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице   

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, е отдал под наем на българско дружество собствен имот, намиращ се на територията на България. На 1 юни е начислен наемът за текущия месец – в размер на 6 000 лв.

Тъй като имотът се намира на територията на България, доходът е с източник от страната. Когато е изплатен в полза на чуждестранно лице, доходът е облагаем с окончателен данък в размер на 10% върху брутната сума. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен доходът.

В конкретния случай българското дружество ще трябва да удържи 600 лв. данък (10% от 6 000 лв.) и да го внесе и декларира в срок до 31 юли.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник