Пример 96. Изчисляване на Облагаемия Доход на Физическо Лице от Продажба на Недвижимо Имущество и Получен Доход в Две Различни Години

Иван Иванов е български гражданин, който притежава къща в гр. Пловдив, закупена през 2018 г. за 100 000 лв. След като я ремонтира и подобрява значително, през 2020 г. Иван решава да я продаде за 200 000 лв. на Георги Георгиев. Чрез споразумение между двамата става ясно, че Георги ще заплати цената на къщата на Иван на два транша. Първия транш (на стойност 150 000 лв.) Иван получава през декември 2020 г., а втория (в размер на останалите 50 000 лв.) – през януари 2021 г.

Продажбата на къщата ще се яви доход за Иван, който ще бъде облагаем с данък, понеже не са изминали 3 години между датата на закупуването и датата на продажбата ѝ. Този доход обаче ще се счете за придобит от Иван в две различни данъчни години, понеже единият транш е бил преведен през декември 2020 г., а другият – през януари 2021 г.

За да се определи облагаемият доход на Иван за всяка от двете години, трябва първо от продажната цена да се извади цената на придобиване и да се приспаднат нормативно признатите разходи за тази дейност. Тоест от положителната разлика от сделката в размер на 100 000 лв. (200 000 лв. - 100 000 лв.) трябва да се извадят 10% нормативно признати разходи, които ще са в размер на 10 000 лв. (100 000 лв. х 10%). Получената сума от 90 000 лв. (100 000 лв. - 10 000 лв.) трябва след това да се умножи по коефициент за всяка отделна година, получен от отношението на частичното плащане през съответната година към общата продажна цена. Тоест полученият коефициент за облагаемия доход на Иван за 2020 г. ще бъде 0,75 (150 000 лв. / 200 000 лв.), а за 2021 г. – 0,25 (50 000 лв. / 200 000 лв.).

Накрая, чрез умножението на тези коефициенти с положителната разлика от сделката, Иван трябва да определи облагаемия си доход от продажбата на къщата за всяка от двете години поотделно. Това означава, че за 2020 г. облагаемият му доход ще бъде 67 500 лв. (90 000 лв. х 0,75), а за 2021 г. – 22 500 лв. (90 000 лв. х 0,25).

Всички тези изчисления Иван следва да направи чрез подаване на Годишни данъчни декларации за двете години поотделно (и за 2020 г., и за 2021 г.), като попълни Приложение №5 за получени доходи от прехвърляне на права или имущество.

(§109 от Тематично Резюме) (чл.**; ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник