Пример 95. Изчисляване на Годишна Данъчна Основа и Определяне на Окончателния Размер на Данъка за Доходи от Наем на Недвижим Имот

През 2020 г. Иван Иванов отдава под наем свой апартамент на друго физическо лице. Месечният наем е в размер на 1 000 лв., или общо 12 000 лв. за цялата година. Иван е безработен. През годината той внася задължителни здравноосигурителни вноски върху половината от минималния осигурителен доход – в размер на 24,40 лв. на месец. Иван е внесъл авансово и данък върху тези доходи – в размер на 788,04 лв. Той няма доходи от други източници.

Годишната данъчна основа за доходите от наем се определя, като облагаемият доход се намали със здравноосигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка съгласно ЗЗО. Данъчната основа се определя по този начин само в случаите, когато този тип доходи участват при годишното изравняване на осигурителния доход.

Тъй като Иван Иванов получава доходи единствено от наем, той е задължен да внася здравноосигурителни вноски за своя сметка, както и да извърши годишно изравняване на осигурителния си доход. Годишният облагаем доход, върху който той дължи здравноосигурителни вноски, е 10 800 лв. (12 000 лв. - 12 000 лв. х 10% НПР). Върху този доход Иван дължи здравноосигурителни вноски в размер на 8%, или общо 864 лв., от които той е внесъл авансово 292,80 лв. (24,40 лв. х 12 месеца). Така данъчната основа се получава 9 936 лв., а дължимият данък – 993,60 лв. (9 936 лв. данъчна основа, умножена по 10% данъчна ставка). Иван е внесъл авансово 788,04 лв. и остава да довнесе разликата от 205,56 лв. в срок до 30 април на следващата година. Това е и срокът за деклариране на данъка.

(§108 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник