Пример 104. Изчисляване на Облагаемия Доход на Физическо Лице от Продажба на Имущество по Договор за Лизинг

Иван Иванов е български гражданин, който през 2018 г. е придобил апартамент в гр. София за 100 000 лв. През 2020 г. той решава да го продаде на Георги Георгиев за 150 000 лв. Двамата сключват договор за лизинг за срок от 5 години, в който изрично е предвидено, че ще се прехвърли правото на собствеността на апартамента. За 2020 г. Георги е превел на Иван вноски в размер на 30 000 лв.

За да изчисли облагаемия си доход от сделката за 2020 г., Иван трябва първо да изчисли каква е положителната разлика от нея, а именно 50 000 лв. (150 000 лв. - 100 000 лв.). От тази положителна разлика трябва да се извадят 10% нормативно признати разходи, които са 5 000 лв. (50 000 лв. х 10%). Накрая получената сума от 45 000 лв. (50 000 лв. - 5 000 лв.) трябва да се умножи по коефициент, който е формиран от отношението на сумата на получените вноски през същата година към договорената цена от сделката, като той ще бъде 0,20 (30 000/150 000). Така облагаемият доход от сделката за Иван за 2020 г. ще бъде 9 000 лв. (45 000 лв. х 0,20).

Всички тези изчисления Иван следва да направи чрез подаване на Годишна данъчна декларация за 2020 г., като попълни Приложение №5 за получени доходи от прехвърляне на права или имущество. По същия начин Иван трябва да подаде Годишни данъчни декларации и да направи изчисления за останалите години, през които ще получи вноски по лизинга.

(§114 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник