Пример 23. Годишен Отчет за Дейността към Годишната Данъчна Декларация

Иван Иванов през 2020 г. е извършвал дейност единствено като едноличен търговец. За него възниква задължение за подаване на Годишна данъчна декларация за тази своя дейност. Към нея той трябва да подаде и годишен отчет за дейността. Специфичното за едноличните търговци е, че определят облагаемия си доход от извършваната от тях дейност по реда за формиране на данъчния финансов резултат, предвиден в ЗКПО, но декларират и внасят дължимия данък по реда на ЗДДФЛ.

(§27 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник