Пример 136. Подаване на Информация за Изплатени Доходи от Наем към Чуждестранни Физически Лица от ЕС

Алфа ООД през 2020 г. е наела недвижим имот, намиращ се в България, от Мигел Гарсия, местно лице за Испания.

Предприятията и самоосигуряващите се лица предоставят информация за изплатените доходи от наем на недвижимо имущество в полза на лица, местни за държави членки на ЕС и ЕИП. Информацията се декларира с подаване на декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на годината – в срок до 31 януари на следващата година.

(§148 от Тематично Резюме) (чл.***, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник