Пример 29. Деклариране на Удържан Данък Върху Доходи на Физически Лица от Наем

Иван Иванов сключва договор за наем на 30.05.2020 г. с дружество Алфа ООД. Съгласно договора Иван отдава под наем собствен апартамент на дружеството. Договорът влиза в сила от 01.06.2020 г., а месечния наем е 1 000 лв. Алфа ООД е заплатила 910 лв., като е удържан данък в размер на 90 лв. след приспадане на 10% нормативно признати разходи. Иван не е самоосигуряващо се лице.

В случаите, когато платците на доходи са задължени да удържат и внасят данъци за платени от тях доходи към физически лица (различни от доходи от трудови правоотношения), те следва да ги декларират в сроковете за внасянето на съответните данъци. Срокът за внасянето на данък за доходи от наем е месецът, следващ тримесечието на изплащането на дохода. В конкретния случай Алфа ООД следва да внесе удържания данък до 31.07.2020 г., като това е и срокът за неговото деклариране. Ако Иван беше самоосигуряващо се лице, Алфа ООД нямаше да е длъжна да удържа и внася данък.

(§33 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник