Пример 111. Облагане на Доходи от Неустойки и Обезщетения с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице 

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, е получил неустойка от българско дружество за неспазени условия по сключен между тях договор. Неустойката е в размер на 5 000 лв. и е начислена през август 2020 г.

Доходите от неустойки и обезщетения от всякакъв характер, с изключение на застрахователните обезщетения, се облагат с окончателен данък, когато са с източник от България и са начислени от местни юридически лица, местни ЕТ или чуждестранни юридически лица и ЕТ, чрез място на стопанска дейност в България, в полза на чуждестранни физически лица. Данъчната основа за този тип доходи е брутната сума на дохода, а данъчната ставка е 10%.

В конкретния случай данъчната основа е 5 000 лв., което означава, че Джон дължи 500 лв. окончателен данък. Задължението за деклариране и внасяне на данъка е при платеца на дохода, а срокът за това е до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода. В случая българското дружество ще трябва да удържи данъка при изплащането на дохода и да го внесе и декларира до 31 октомври.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник