Пример 90. Определяне на Годишния Облагаем Доход на Земеделски Стопанин от Продажба на Непреработена Продукция 

Иван Иванов е регистриран земеделски стопанин, занимаващ се с производство на различни видове зеленчуци, които продава в непреработен вид на големи вериги супермаркети. През годината Иван е получил доходи в размер на 25 000 лв. от тази своя дейност.

Облагаемият доход на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като получените доходи се намалят с нормативно признати разходи. За лицата, регистрирани като земеделски стопани и занимаващи се с производство на непреработена продукция, нормативно признатите разходи са в размер на 60%.

В конкретния случай облагаемият доход на Иван е 10 000 лв. (25 000 лв. - 25 000 лв. х 60%).

(§97 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник