Пример 77. Определяне на Момента на Придобиване на Доход от Разпореждане с Финансови Активи

Иван Иванов е български гражданин, който е придобил акции в Алфа АД през август 2020 г. на стойност 10 000 лв. През февруари 2021 г. Иван решава да продаде акциите си за 15 000 лв.

Иван реализира доход от 5 000 лв., който ще се счита за придобит през 2021 г., тъй като тогава реално са продадени акциите от него. За реализирания доход от 5 000 лв. Иван ще дължи данък от 10%, т.е. 500 лв., който следва да декларира и плати с Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2021 г. в срок до 30 април 2022 г.

(§81 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник