Как се признават разходи за лихви по заеми на дружество в режим на слаба капитализация съгласно ЗКПО?

Митко Димов
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 8 март 2023 1509 уникалност: 87.9%

Фактическа обстановка

Дружество тегли инвестиционен кредит за покупка на нови машини и производствено оборудване. Договорът за кредит е сключен на 01.07.2019 г. Отпуснатата сума е 6 000 000 лв., при 5% годишна лихва, срок за погасяване – 10 години и месечни погашения. Кредитът е обезпечен с ипотека на личното имущество на собственика.

За 2019 г. Дружеството попада в режим на слаба капитализация. Непризнатите разходи за лихви за 2019 г. са 112 500 лв. Към 31.12.2020 г. финансовият резултат е печалба на стойност 200 000 лв., а отчетените разходи за лихви са в размер на 300 000 лв. Дружеството не е отпускало заеми и съответно – няма отчетени приходи от лихви.

Въпроси

Каква част от непризнатите през предходната година разходи за лихви на дружество ще могат да бъдат признати през текущата?

Становище

скрито платено съдържание: 323 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;