Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е по-висока от балансовата стойност на апортираното имущество?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 3 април 2023 1534 уникалност: 91.2%

Фактическа обстановка

Дружество 1 придобива дялове в Дружество 2, в резултат на апортна вноска на машини и оборудване. Машините и оборудването, които са обект на апорта, са придобити на стойност 280 000 лв. и имат натрупана амортизация в размер на 160 000 лв., в резултат на което балансовата стойност е в размер на 120 000 лв. Пазарната оценка на машините и оборудването, изготвена от вещите лица, назначени от Агенцията по вписванията, е в размер на 160 000 лв. След апорта именно на тази стойност ще бъдат получени дялове от Дружество 1 в Дружество 2.

Въпроси

Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е по-висока от балансовата стойност на апортираното имущество?

Становище

скрито платено съдържание: 409 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 18 думи;