Какви ДДС ефекти възникват за наемател след връщането на нает актив, на който е извършил подобрение?

Митко Димов
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 8 март 2023 790 уникалност: 86.1%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, е с основна дейност търговия на стоки. Дружество 1 е наело търговски обект от Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС, на 01.07.2019 г. Договорът за наем е със срок от 10 години, като този срок започва да тече от по ранната от двете дати – датата, на която търговският обект отваря врати, или 01.10.2019 г.

За да пригоди помещението за своите нужди, наемателят (Дружество 1) извършва основен ремонт на обекта на стойност 50 000 лв. Ремонтиран е покривът на обекта, като заедно с това е подменена и вградената климатична инсталация и е поставена топлоизолация. Ремонтните дейности са завършени на 25.08.2019 г. Ремонтът не е заложен като клауза в договора за наем и е изцяло по желание и за сметка на наемателя.

Наемателят отваря обекта за клиенти на 01.09.2019 г., като от тази дата започва да тече срокът на договора. Поради разрив в отношенията между двете дружества договорът за наем е прекратен предсрочно по взаимно съгласие, считано от 01.03.2022 г. Дружество 1 е ползвало пълен данъчен кредит за извършените ремонтни дейности, като е завело актив на датата на завършване на ремонта за 50 000 лв. Активът се амортизира по линейния метод за целия срок на договора. Дружество 1 прилага МСС.

Въпроси

Какви данъчни последици съгласно ЗДДС възникват за наемател след връщането на нает актив, на който е извършил подобрение?

Становище

скрито платено съдържание: 772 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 33 думи;