Как се отчита резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми?

актуална версия версия: 13 май 2020 2732 уникалност: 84.1%

Фактическа обстановка

Във връзка с годишното приключване на отчетната 2018 г., Дружество, което прилага метод на преоценка по отношение на амортизирането на дълготрайните материални и нематериални активи, извършва тестване на отделните активи, за да се провери дали балансовата им стойност е близка до пазарната. За целта то наема независим оценител, който съставя протокол за преоценка на актив – дворно място (УПИ). Балансовата стойност на актива е 100 000 лв., а неговата преоценъчна стойност е 120 000 лв. Във връзка с това е отчетен резерв от последваща оценка на ДМА в размер на 20 000 лв. На 20.06.2019 г. Дружеството продава дворното място (УПИ) за 120 000 лв., вследствие на което активът е отписан.

Въпроси

Следва ли при отписване на резерв счетоводният финансов резултат да се увеличи със стойността на формирания преоценъчен резерв (по реда на чл.45 от ЗКПО)?

Становище

скрито платено съдържание: 397 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;