Удържа ли се, декларира ли се и внася ли се данък за платен наем на физическо лице през четвърто тримесечие?

чака актуализация версия: 1 март 2023 1241 уникалност: 86%

Фактическа обстановка

Дружество има сключен договор с физическо лице за наем на сграда. По силата на договора, Дружеството дължи на физическото лице, в срок до 20-о число на следващия месец, наемна вноска в размер на 5 000 лв.

При изплащането на дохода Дружеството удържа авансово данък в размер на 450 лв. за доходите от наем, като издава служебна бележка с посочените суми и удържания данък. За първите 3 тримесечия Дружеството подава Декларация за удържан авансов данък (по чл.55 от ЗДДФЛ), декларирайки и внасяйки го.

Въпроси

Трябва ли дружество, взело под наем недвижим имот от физическо лице, да удържи авансово данък за наемните вноски през четвърто тримесечие, ако вече е подало Декларация за удържан авансов данък по чл. 55 от ЗДДФЛ?

Може ли, при определяне на годишен финансов резултат, разход, направен през януари, да се признае за направен през декември на изминалата година?

Становище

скрито платено съдържание: 290 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;