Какви счетоводни записвания следва да се направят, когато данъчната печалба е по-голяма от счетоводната?

чака актуализация версия: 29 януари 2023 1192 уникалност: 98.9%

Фактическа обстановка

При съставянето на ГФО за 2019 г. Дружество АЛФА ООД формира 15 000 лв. счетоводна печалба. След определяне на счетоводния финансов резултат Дружеството трябва да определи данъчния финансов резултат, като обект на преобразуване са следните разходи, които ще формират постоянни и временни разлики:

  1. Фактури за разходи, платени в брой, без касов бон – 1 550 лв.;
  2. Разходи за обяд/вечеря с клиенти, за които не е платен данък върху разходите – 2 500 лв.;
  3. Разходи за начислени лихви поради забавени плащания към НАП – 950 лв.;
  4. Разходи за липса на стоки от склада след инвентаризация – 5 000 лв.;
  5. Разходи за провизии за неизползван платен отпуск на персонала – 6 700 лв.;
  6. Приходи от лихви за забава на възстановяване на ДДС – 200 лв.

Въпроси

Как се преобразува счетоводният финансов резултат за данъчни цели?

Кои приходи и разходи се признават за данъчни цели в текущата година и кои – не?

Какви счетоводни записвания се правят, когато данъчната печалба е по-голяма от счетоводната?

Становище

скрито платено съдържание: 588 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;