Как се осчетоводяват последващите оценки на дълготраен материален актив?

Мануела Богоева
Управляващ съдружник "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 2 април 2020 1829 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

През декември 2012 г. Дружество придобива дълготраен материален актив за 150 000 лв. Завежда го в счетоводството с отчетната му стойност (150 000 лв.) и определя, че срокът, за който ще бъде използван активът, е 10 години. Въведен е в експлоатация от 01.01.2013 г. Остатъчната стойност на актива е 10 000 лв., а годишната амортизация е в размер на 14 000 лв.

Дружеството прилага Международните счетоводни стандарти и Модела на цена на придобиване, но през годините са извършени следните оценки от лицензирани оценители:

  • Към края на 2016 г. справедливата стойност на актива е определена в размер на 110 000 лв.;
  • Към края на 2018 г. справедливата стойност на актива е оценена на 55 000 лв.

Въпроси

Как се осчетоводяват промените в справедливите стойности на дълготрайни материални активи?

Становище

скрито платено съдържание: 706 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 14 думи;