Как се осчетоводяват дълготрайни материални активи под минималния праг на същественост?

Екатерина Колева
Мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 5 декември 2020 1498 уникалност: 90.4%

Фактическа обстановка

Дружество закупува монитори за служебни цели, на единична стойност 500 лв. Според счетоводната политика на дружеството минималният праг на същественост е 1 000 лв.

Въпроси

Как дружество, закупило активи под вътрешноустановения минимален праг на същественост, отчита тяхната покупка?

Как дружество ще отрази покупка на активи, ако единичната им стойност е под минималния праг на същественост?

Становище

скрито платено съдържание: 348 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;