Фиш 2.5.1 - Данъчни амортизируеми активи

1. Данъчни амортизируеми активи – видове:

Съгласно чл.48 от ЗКПО данъчните амортизируеми активи са:

1. данъчните дълготрайни материални активи;

2. данъчните дълготрайни нематериални активи;

3. инвестиционните имоти, с изключение на земята;

4. последващите разходи по чл.64 – последващи разходи, свързани с актив, който е отписан от данъчния амортизационен план, но не е отписан за счетоводни цели;

5. разходите за изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура, които по силата на закон са публична държавна или публична общинска собственост по чл.69а, ал.3 (виж фиш II.II.14)

Данъчни дълготрайни материални активи (чл.50)

Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:

1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;

2. седемстотин лева (на основание §66 от ПЗР на ЗКПО този стойностен праг се прилага за активи, придобити след 31.12.2007 г.).

Данъчни дълготрайни материални активи са и амортизируемите активи с право на ползване във връзка с договори за финансов лизинг, съгласно Международните счетоводни стандарти, признати при лизингополучатели.

Данъчни дълготрайни нематериални активи (чл.51)

1.придобити нефинансови ресурси, които:

а) нямат физическа субстанция;

б) се ползват през период, по-дълъг от 12 месеца;

в) имат ограничен полезен живот;

г) са със стойност, равна или превишаваща по-ниската стойност от:

аа) стойностния праг на същественост за дълготрайния нематериален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;

бб) седемстотин лева (на основание §66 от ПЗР на ЗКПО този стойностен праг се прилага за активи, придобити след 31.12.2007 г.).

2. начислените суми в резултат на стопански операции, водещи до увеличаване на икономическата изгода от наети или предоставени за ползване дълготрайни активи;

(тези суми не формират данъчен дълготраен материален актив).

 

2. Данъчни амортизируеми активи – особености:

Счетоводни разходи, отчетени във връзка с придобиването на данъчен дълготраен нематериален актив

На основание чл.51, ал.2 от ЗКПО счетоводните разходи, отчетени във връзка с придобиването на данъчен дълготраен нематериален актив преди възникването му, не се признават за данъчни цели в годината на отчитането им и участват при определянето на данъчната амортизируема стойност на актива. Когато в следваща година настъпят обстоятелства, определящи, че данъчно задълженото лице няма да придобие данъчния дълготраен нематериален актив, непризнатите разходи по изречение първо се признават за данъчни цели в годината на настъпване на обстоятелствата, ако са спазени изискванията на този закон.

Репутация

Съгласно чл.49 от ЗКПО репутацията, възникнала в резултат на бизнес комбинация, НЕ Е данъчен амортизируем актив. Загубите от обезценка и при отписване на репутация не се признават за данъчни цели.

 

3. Приложими преходни разпоредби:

Съгласно §6, ал.1 от ПЗР на ЗКПО амортизируемите активи, налични в данъчния амортизационен план към 31 декември 2006 г., с изключение на определените в ал.2, се смятат за данъчни амортизируеми активи по смисъла на чл.48.

В ал.2 на §6 е предвидено, че от данъчния амортизационен план към 1 януари 2007 г. се отписват следните налични в него активи:

1. положителната репутация;

2. активите, които не се ползват в дейност, за която се формира данъчен финансов резултат;

3. активите, които са класифицирани като държани за продажба или са част от група за освобождаване, класифицирана като държана за продажба;

4. активите, когато данъчно задължено лице е прекратено с ликвидация или е прекратено с обявяване в несъстоятелност.

Според ал.3 на §6 от ПЗР на ЗКПО чл.66 не се прилага в случаите на отписване на активи по ал.2, т.1 и 2.

(чл.48 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник