Фиш 5.2 - Данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял или дивидент

І. Дефиниции

„Ликвидационен дял” – разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в полза на друго лице или при прекратяване на членството на това друго лице (§1,  т.6 от ДР на ЗКПО);

„Дивидент” - разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително:

а) доходи от акции;

б) доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;

в) скрито разпределение на печалба.

Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е отчетено при разпределящото лице като разход, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата. (§1,  т. 4 от ДР на ЗКПО).

 

ІІ. Данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял или дивидент

Съгласно чл.165, ал.1 от ЗКПО разпределените като ликвидационен дял или дивидент активи към момента на разпределението за данъчни цели се смятат за реализирани от данъчно задълженото лице по пазарни цени и се отписват.

В ал.2 и 3 на чл.165 е регламентиран редът за данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат, когато данъчно задълженото лице разпределя ликвидационен дял или дивидент под формата на активи, както следва:

1.  Счетоводният финансов резултат се увеличава с печалбата и се намалява със загубата, получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната им стойност към датата на разпределението на ликвидационния дял или дивидента.

2.  Свързаните с активите данъчни временни разлики се признават по общия ред на закона (например възникнала в предходен данъчен период данъчна временна разлика от обезценка на краткотрайни активи намира обратно проявление поради отписването им).

3.  При определяне на данъчния финансов резултат се прилага чл.66, ал.1 и 2:

•   счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводната балансова стойност на данъчните амортизируеми активи;

•   счетоводният финансов резултат се намалява с данъчната стойност на данъчните амортизируеми активи;

4.  Счетоводните приходи и разходи, отчетени във връзка с разпределението на ликвидационния дял или дивидента под формата на активи, не се признават за данъчни цели, т.е. счетоводният финансов резултат се увеличава с разходите и се намалява с приходите.

(чл.165 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник