Фиш 2.5.4 - Стойности на данъчните амортизируеми активи. Запазване и промяна в стойностите на данъчните амортизируеми активи

С разпоредбата на чл.55 от ЗКПО са определени категориите данъчни амортизируеми активи и максимално допустимите годишни данъчни амортизационни норми, както следва:

 

категория

вид активи

ГДАН (%)

1

2

3

І

масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии

4

ІІ

машини, производствено оборудване, апаратура

30

ІІІ

транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти

10

ІV

компютри, периферни устройства за тях (виж дефиницията по-долу), софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони

50

V

автомобили

25

данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение

100/години на правното ограничение

Годишната норма не може да превишава 33 1/3

VІІ

всички останали амортизируеми активи

15

 

Внимание!

Придобиването на актив чрез сключването на лизингов договор, класифициран като финансов лизинг съгласно счетоводното законодателство, не е основание за разпределяне на този актив в категория VІ (чл.55, ал.5 от ЗКПО). Тези активи се разпределят в категориите, в които попадат с оглед техните характеристики и предназначение.

Съгласно чл.55, ал.2 от ЗКПО годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават размерите, посочени в колона 3 от таблицата по-горе.

На основание ал.3 на чл.55 за активите от категория II годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 50 на сто, когато едновременно са изпълнени следните условия:

1. активите са част от първоначална инвестиция (виж дефиницията по-долу);

2. активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им.

Съгласно чл.55, ал.6 (в сила от 01.01.2009 г.) точка 1 на ал.3 (тя изисква активите да са част от първоначална инвестиция) не се прилага, когато активите по ал.3 са придобити във връзка с направена инвестиция за повишаване на енергийната ефективност при наличие на сключени доброволни споразумения по реда на глава пета, раздел II от Закона за енергийната ефективност.

Следователно за придобитите при наличие на доброволни споразумения активи от категория ІІ, за данъчни цели могат да се ползват амортизационни норми до 50 на сто, при условие че са налице само обстоятелствата по чл.55, ал.3, т.2 (цитирана по-горе), т.е. без да се изпълнява условието за първоначална инвестиция, дефинирана в §1, т.29 от ДР на ЗКПО.

 

Приложими дефиниции

"Периферни устройства" – §1, т.23 от ДР на ЗКПО

"Периферни устройства" са всички устройства, които се включват към системното осигуряване на компютър или се управляват от компютър, но той може да работи и без тях.

„Първоначална инвестиция” - §1, т.29 от ДР на ЗКПО

„Първоначална инвестиция” е инвестиция в нови материални и нематериални активи, които са приемливи разходи, свързани със:

1. създаване на нова дейност;

2. разширяване на съществуваща дейност;

3. диверсифициране на произвежданите продукти чрез създаване на нови продукти;

4. основна промяна на съществуващия производствен процес.

Не е първоначална инвестиция инвестицията в актив, който замества съществуващ актив.

 

Приложими преходни разпоредби:

Съгласно §12 от ПЗР разпоредбата на чл.55, ал.1, т.6 (активите от категория VІ) се прилага за данъчни дълготрайни материални активи, придобити след 31 декември 2006 г.

За целите на чл.55 амортизируемият актив по §1, т.55, буква "е" от допълнителните разпоредби на отменения Закон за корпоративното подоходно облагане се разпределя в категория V (§13 от ПЗР на ЗКПО).

За целите на чл.55 амортизируемият актив, формиран по реда на отменения Закон за корпоративното подоходно облагане в резултат на непризната за данъчни цели част от превишението на сумата от счетоводните амортизационни квоти над данъчно признатия размер на амортизациите на активите като цяло за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., се разпределя в категория VII (§14 от ПЗР на ЗКПО).

(чл.55 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник