Фиш 2.5.5 - Ред за завеждане на активи в данъчния амортизационен план – общ и специфичен

1. Общ ред за завеждане на активи в ДАП (чл.56)

Данъчните амортизируеми активи се завеждат в данъчния амортизационен план по данъчната им амортизируема стойност.

 

2. Специфичен ред за завеждане на активи в ДАП (чл.57)

Специфичният ред за завеждане на активи в ДАП се отнася за лица, чийто режим на облагане се променя и в резултат на това за тях възниква задължение да формират данъчен финансов резултат, например: преминаване от облагане с окончателен годишен (патентен) данък към облагане с корпоративен данък.

Тези лица трябва да изготвят ДАП, в който наличните към този момент данъчни амортизируеми активи се завеждат с данъчна амортизируема стойност (ДАС) и начислена данъчна амортизация (НДА), определени както следва:

 

ДАС = ИЦ + ПР – П – Д

ИЦ – историческа цена

ПР – последващи разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с актива, извършени до момента

П – провизии, включени в историческата цена

Д – дарения, свързани с актива

 

НДА = счетоводната амортизация, която би била начислена до момента върху коригираната ИЦ

 

Внимание!

Съгласно чл.57, ал.4 от ЗКПО при изготвяне на данъчния амортизационен план не се завеждат активи, за които начислената данъчна амортизация е равна или превишава данъчната им амортизируема стойност.

Специфичният ред за завеждане на активи се прилага и в случаите на повторно завеждане на актив в ДАП (чл.57, ал.5 от ЗКПО).

(чл.56; чл.57 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник