Фиш 2.2.10 - Данъчно третиране на разходи за ремонт на елементи на техническа инфраструктура, която е публична държавна или публична общинска собственост

Данъчното третиране на  безвъзмездно извършени разходи за ремонт на елементи на техническа инфраструктура, която е публична държавна или публична общинска собственост е регламентирано с разпоредбата на чл.33а (нов) и на §22 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО           (ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

Кумулативни условия/ във връзка с признаването за данъчни цели на анализираните разходи:

 • Елементите на техническата инфраструктура, във връзка с които са извършени разходите, трябва по силата на закон да са публична държавна или публична общинска собственост;
 • Елементите на техническата инфраструктура трябва да са свързани с дейността на данъчно задълженото лице, включително и в случай, че са достъпни за ползване и от други субекти.

Приложими дефиниции

1.„Елементи на техническа инфраструктура“

§1, т.110 от ДР на ЗКПО

 

„Елементи на техническа инфраструктура“ са тези по смисъла на   чл.64 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Съгласно чл.64, ал.1 от ЗУТ елементи на техническата инфраструктура са:

 • транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.);
 • преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана територия;
 • преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в урегулирана територия;
 • разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване;
 • хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях и хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите;
 • приемно-предавателни станции и останалата физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи;
 • брегоукрепителните, брегозащитните и геозащитните строежи;
 • съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.

В ал.2 - 5 на чл.64 от ЗУТ са предвидени правила относно проектирането, изграждането, поддръжката и ремонта на елементите на техническата инфраструктура.

2. „Ремонт”

§1, т.111. от ДР на ЗКПО

„Ремонт” за целите на чл.33а е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с елементи на техническа инфраструктура, които не водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената им стандартна ефективност.

 

 

 • В случаите, в които за ремонт на елементи на техническа инфраструктура, които по силата на закон са публична държавна или публична общинска собственост, е договорено възнаграждение, включително когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги, се прилага общият ред на закона.
 • Разходите трябва да отговарят на изискванията на чл.10 от ЗКПО, т.е. да са документално обосновани.

     Преходен режим: Съгласно §22, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗКПО (обн. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 01.01.2020 г.), когато счетоводните разходи за изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура, които по силата на закон са публична държавна или публична общинска собственост, изцяло или частично са третирани за данъчни цели като разходи несвързани с дейността или непризнати разходи за дарения, с размера на непризната част от тези разходи може да се заведе самостоятелен данъчен амортизируем актив за целите на този закон, в случай че са изпълнени  едновременно следните условия:

     1. разходите са начислени/отчетени в периода от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2019 г., и

     2. изграждането, подобрението или ремонтът на елементите на техническа инфраструктура са свързани с дейността на данъчно задълженото лице, включително и в случаите когато са достъпни за ползване и от други субекти.

За този специфичен данъчен амортизируем актив се прилагат и следните правила, регламентирани в §22, ал.2 и 3 от ЗКПО:

 • Данъчният амортизируем актив по ал.1 се завежда в данъчния амортизационен план към 1 януари 2020 г.
 • За целите на чл.55 този данъчен амортизируем актив се разпределя в категория I и се прилага чл.69а, ал.3-5 съответно.

Това означава, че разглежданите разходи ще бъдат признати за 25 години на линейна база, считано от началото на 2020 г. Това класифициране в категория I е специфично единствено за преходния режим, за разлика от категоризирането на специфичния данъчен амортизируем актив, формиран по реда на чл.69а, ал.3 от ЗКПО.

Внимание!

Данъчното третиране на  разходите за изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура, която е публична държавна или публична общинска собственост, е регламентирано с разпоредбите на: чл.48, ал.5; чл.53, ал.1; чл.69а (нов) и §22 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО за 2020 г.  (виж фиш II.V.14)

(чл.33а от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник