Фиш 10.3 - Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби.

І. Данъчна основа

Данъчната основа се определя съгласно чл.257 от ЗКПО, както следва:

1.Данъчна основа за кораб за един ден в експлоатация

1. за кораб с нетен тонаж до 1 000 тона - 3,50 лв. за всеки започнати 100 тона;

2. за кораб с нетен тонаж от 1 001 до 10 000 тона - 35 лв. плюс 3,00 лв. за всеки започнати 100 тона над 1 000 тона;

3. за кораб с нетен тонаж от 10 001 до 25 000 тона - 305 лв. плюс 2,50 лв. за всеки започнати 100 тона над 10 000 тона;

4. за кораб с нетен тонаж над 25 001 тона - 680 лв. плюс 1,00 лв. за всеки започнати 100 тона над 25 000 тона.

2. Данъчна основа за кораб за календарната година

Определя се като данъчната основа за съответния кораб за един ден в експлоатация се умножи по дните в експлоатация на съответния кораб през календарната година.

3. Данъчна основа за определяне на данъка

Сумата от данъчните основи, определени за всички кораби по реда на чл.257, ал.2.

 

ІІ. Данъчна ставка

Съгласно чл.258 от ЗКПО данъчната ставка е в размер 10 на сто.

 

ІII. Деклариране на данъка и подаване на годишен отчет за дейността

Съгласно чл.259, ал.2 от ЗКПО данъчно задължените лица подават годишна данъчна декларация по образец за дължимия данък в срок до 31 март на следващата година.

Разпоредбата на чл.259, ал.3 от ЗКПО регламентира, че с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно §1, т.56 от ДР на ЗКПО годишен отчет за дейността е този по чл.20 от Закона за статистиката.

Редът, начинът и сроковете за предоставяне на данните, съдържащи се в годишните отчети за дейността се определят във формуляри по образци, утвърдени със съвместна заповед на председателя на Националния статистически институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник”.

 

Важно!

Съгласно §25, ал.1 от ПЗР на ЗМДВИП, обн. в ДВ бр. 28/ 24.03.2020 г., срокът за подаване на годишната декларация за данъка върху дейността от опериране на кораби за 2019 г. е удължен до 30 юни 2020 г. Срокът за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) за 2019 г. също е удължен до 30 юни 2020 г.

 

ІV. Внасяне на данъка

На основание чл.260 от ЗКПО данъчно задължените лица внасят дължимия данък по тази глава в срок до 31 март на следващата година.

 

Важно!

Съгласно §25, ал.1 от ПЗР на ЗМДВИП, обн. в ДВ бр. 28/ 24.03.2020 г., срокът за внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за 2019 г. е удължен до 30 юни 2020 г.

 

V. Ред за подаване на декларация в случаите на заличаване/прекратяване на ДЗЛ:

В чл.218а е отразен редът за деклариране и внасяне на алтернативния данък в случаите на заличаване/прекратяване на ДЗЛ:

В случаите на заличаване/прекратяване на ДЗЛ, когато датата на заличаването/прекратяването е през текущата календарна година, данъкът се декларира и внася в 30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването (чл.218а, ал.2).

В случаите на заличаване/прекратяване на ДЗЛ, когато датата на заличаването/прекратяването е преди 31 март  и годишната данъчна декларация за предходната година не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването, когато този срок изтича преди 31 март  (чл.218а, ал.3). Дължимият данък в този случай се внася в същия срок.

Представляващият през последния данъчен период следва да удържи, декларира и внесе данъка, дължим за този  период.

(чл.218а; чл.257; чл.258; чл.259; чл.260 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник