Фиш 1.2 - Данъчно задължени лица

1. Местните юридически лица по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗКПО:

  • Юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство
  • Дружествата, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета, и кооперациите учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, когато седалището им е в страната и са вписани в български регистър 

2. Чуждестранните юридически лица, които:

  • извършват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност или разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност;
  • получават посочените в закона доходи, които са с източник в страната.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗКПО чуждестранни юридически лица са онези, които не са местни.

3. Едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които определят облагаемия си доход по реда на чл.26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица  - за данъците, удържани при източника и в случаите определени по ЗДДФЛ

4. Физическите лица – търговци по смисъла на чл.1, ал.3 от Търговския закон – за случаите определени в ЗДДФЛ

5. Работодателите и възложителите по договори за управление и контрол  - за данъка върху социалните разходи

6. Неперсонифицираните дружества – същите са приравнени за целите на данъчното облагане на юридически лица.

7. Осигурителните каси, създадени на основание чл.8 от Кодекса за социално осигуряване – приравнени са на юридически лица.

8. Всяко чуждестранно организационно и стопански обособено образувание (тръст, фонд и други подобни), което самостоятелно извършва стопанска дейност или извършва и управлява инвестиции, когато не може да се установи притежателят на дохода.

Забележка:

това не са отделни юридически лица, а предствляват особени относително обособени стопански единици, които нямат аналог в българската правна система.

9. Народното събрание на Република България - за данъка върху допълнителните разходи на народните представители.

(чл.2; чл. 3; чл. 4 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник