Фиш 2.5.12 - Приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив

Съгласно чл.68 от ЗКПО счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели.

Според §18 от ПЗР на ЗКПО цитираната разпоредба на член 68 се прилага за активи, придобити след 31 декември 2005 година.

 

Пример:

На 01.01.Х1 година е придобит ДМА на стойност 10 000 лева, от които 6 000 лева собствени средства и 4 000 лева финансиране по правителствена програма. Определеният за счетоводни цели полезен живот на актива е  10 години, т.е. счетоводната амортизационна норма е 10 на сто. Избраната данъчна амортизационна норма е 20 на сто. На 01.01.Х2 година  дарението в размер на 4 000 лева става възстановимо поради неизпълнение на условията. Предприятието прилага НСС.

 

Х1 г.

1. Счетоводно отчитане:

Счетоводен амортизационен план

Амортизируема стойност

Начислена амортизация

Балансова стойност

10 000

1 000

9 000

 

Счетоводни разходи за амортизации  – 1 000 лева

Приходи от финансиране – 400 лева (в размер на отчетената амортизация, съответстваща на финансирането: 1000/10000*4000=400)

 

2. Данъчно третиране:

Данъчен амортизационен план

Данъчна амортизируема стойност

Начислена данъчна амортизация

Данъчна стойност

6 000

1 200

4 800

 

Данъчно признати разходи за амортизации – 1 200 лева

Увеличение на счетоводния финансов резултат по чл.54, ал.2 със счетоводните разходи за амортизации – 1 000 лева

Намаление на счетоводния финансов резултат по чл.54, ал.1 с данъчно признатите разходи за амортизации – 1 200 лева

Намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл.68  - 400лв.

 

Х2 г.

1.  Счетоводно отчитане:

Счетоводен амортизационен план

Амортизируема стойност

Начислена амортизация

Балансова стойност

10 000

2 000

8 000

 

Счетоводни разходи за амортизации за годината – 1 000 лева

Разходи, отчетени във връзка с факта, че дарението става възстановимо – 400 лева

Дт 60 –   400

Дт 131 – 3 600 

Кт 50 – 4 000

 

2. Данъчно третиране:

Коригиран данъчен амортизационен план към 31.12.Х2 година :

Данъчен амортизационен план

Данъчна амортизируема стойност

Начислена данъчна амортизация

Данъчна стойност

10 000

4 000

6 000

 

Данъчно признати разходи за амортизации за годината – 2 000 лева

Корекция на данъчно признатите разходи за амортизации за Х1 година – 800 лева  (2000 – 1200)

Увеличение на счетоводния финансов резултат по чл.54, ал.2 със счетоводните разходи за амортизации за Х2 година – 1 000 лева

Увеличение на счетоводния финансов резултат по реда на чл.68 – 400 лева

Намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл.54, ал.1 с данъчно признатите разходи за амортизации за годината – 2 000 лева

Намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл.54, ал.1 с ефекта от корекцията съгласно чл.62, ал.4 – 800 лева

Общо намаление на счетоводния финансов резултат по чл.54, ал.1 – 2800 (2000+800)

 

За по-голяма яснота решението на примера е представено в таблиците по-долу:

Година

Счетоводно отчитане

Приходи от финансиране

Разходи за амортизации

Разходи от коригиране W-та на възстановимо дарение

Х1

400

   1 000

Х2

   1 000

400

 

Година

Данъчно третиране

УВЕЛИЧЕНИЯ НА СФР

НАМАЛЕНИЯ НА СФР

По чл.54, ал.2

(сч.р-ди за амортизации)

По чл.68

(разходи от коригиране W-та на възстановимо дарение)

По чл.54, ал.1 (данъчни амортизации)

По чл.68

(приходи от финансиране)

За годината

От корекция съгл.чл.62, ал.4

Общо

Х1

1 000

1 200

1 200

400

Х2

1 000

400

2 000

800

2 800

(чл.68 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник