Фиш 2.10.1 - Освобождаване от облагане с корпоративен данък

Редът за освобождаване от облагане с корпоративен данък е регламентиран с разпоредбите на Раздел ІІ от Глава двадесет и втора на ЗКПО. Категориите данъчно задължени лица, които са освободени от облагане с корпоративен данък са следните:

 

1. Колективни инвестиционни схеми, лицензирани инвестиционни дружества от затворен тип  и алтернативни инвестиционни фондове

Съгласно чл.174 от ЗКПО не се облагат с корпоративен данък колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България, националните инвестиционни фондове и алтернативните инвестиционни фондове, създадени за изпълнението на финансови инструменти въз основа на финансови споразумения по смисъла на чл.38, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OB, L 347/320 от 20 декември 2013 г.) по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

 

 1.1. Приложими дефиниции и законови разпоредби:

„Колективна инвестиционна схема” - §1, т.10 от ДР на ЗДКИСДПКИ

„Колективна инвестиционна схема” е предприятие, организирано като инвестиционно дружество, договорен фонд или дялов тръст, получило разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО.

„Национални инвестиционни фондове” - чл.171 от ЗДКИСДПКИ

Чл.171. (1) Националните инвестиционни фондове са отворени или затворени национални инвестиционни дружества със седалище в Република България или национални договорни фондове, които инвестират в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска. Националните инвестиционни фондове не са колективни инвестиционни схеми и за тях изискванията на част втора се прилагат само ако това е изрично предвидено в този дял.

(2) Националният инвестиционен фонд от отворен тип по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите. Действията, предприети с цел да се гарантира борсовата стойност на акциите или дяловете да не се различава значително от стойността на нетните активи, се смятат за равностойни на такова изкупуване.

(3) Националният инвестиционен фонд е от затворен тип, когато не изкупува обратно своите акции или дялове, с изключение на обратното изкупуване на акции на инвестиционните дружества при условията и по реда на Търговския закон.

(4) Националното инвестиционно дружество може да бъде само учредено на учредително събрание акционерно дружество с едностепенна система на управление, чийто единствен предмет на дейност е инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции. Инвестиционното дружество няма право да извършва друга търговска дейност, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по ал.1.

(5) Националният договорен фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Договорният фонд се смята за учреден от вписването му в регистъра по чл.30, ал.1 от Закона за Комисията за финансов надзор. За договорния фонд се прилага глава ХV „Дружество” от Закона за задълженията и договорите, с изключение на чл.359, ал.2 и 3, чл.360, 362, чл.363, букви "в" и "г" и чл.364, доколкото в този закон или в правилата на договорния фонд не е предвидено друго.

Алтернативни инвестиционни фондове

(чл.194 от ЗКИСДПКИ)

Чл.194.  (1) Алтернативен инвестиционен фонд е предприятие за колективно инвестиране, включително негови инвестиционни подфондове, което е различно от колективна инвестиционна схема, което инвестира средства, които се набират от повече от едно лице, в съответствие с определена инвестиционна политика и в полза на тези лица, като набраните средства се инвестират и доходността се реализира на принципа на разпределение на риска и доходността между инвеститорите единствено според дела на извършените от тях инвестиции, без формиране на инвестиционни портфейли на отделните инвеститори.

(2) За целите на ал.1 се приема, че средствата се набират от повече от едно лице, ако:

1. предприятието за колективно инвестиране не е ограничено от националното си законодателство, учредителните си актове и други нормативно или договорно установени изисквания да набира средства от повече от едно лице, независимо от това дали реално има повече от един инвеститор;

2. предприятието за колективно инвестиране е ограничено от националното си законодателство, учредителните си актове и други нормативно или договорно установени изисквания да набира средства от повече от едно лице, при условие че единственият му инвеститор инвестира средства, набрани от повече от едно лице с цел инвестирането им в полза на тези лица.

(3) За целите на ал.1 се приема, че предприятието за колективно инвестиране има определена инвестиционна политика, ако е спазено поне едно от следните условия:

1. инвестиционната политика е определена най-късно към момента, в който инвестицията в предприятието за колективно инвестиране е неоттегляема, без това да включва последващо обратно изкупуване или друго разпореждане с направената инвестиция;

2. инвестиционната политика е определена в учредителните актове на предприятието за колективно инвестиране или в друг документ, към който негов учредителен акт препраща;

3. предприятието за колективно инвестиране или управляващото го лице има задължение да спазва инвестиционната политика и това задължение подлежи на принудително изпълнение от страна на инвеститорите;

4. инвестиционната политика установява правила за инвестиране, съдържащи един или повече от следните критерии:

а) инвестирането е ограничено до определени категории активи и/или определени категории активи са изключени от допустимите инвестиции;

б) инвестирането е съобразено с определени стратегии;

в) инвестирането е ограничено до определени географски региони;

г) инвестирането е съобразено с определени ограничения за ливъридж;

д) инвестирането се извършва в съответствие с определен период на държане на инвестициите, или

е) инвестирането е подчинено на други ограничения с цел разпределение на риска.

(4) За определяне на едно предприятие за колективно инвестиране като алтернативен инвестиционен фонд е без значение:

1. дали е от отворен или от затворен тип;

2. дали е организирано като договорен фонд, като тръст, като инвестиционно дружество или в друга правна форма;

3. дали е регистрирано, лицензирано или има седалище в държава членка или в трета държава;

4. дали осъществяването на дейността му е предмет на регистрационен или лицензионен режим;

5. правноорганизационната форма на лицето, което го управлява.

(5) Националните инвестиционни фондове по дял първи са алтернативни инвестиционни фондове.

 

2. Дружества със специална инвестиционна цел

Съгласно чл.175 от ЗКПО дружествата със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) не се облагат с корпоративен данък.

 

2.1. Приложими дефиниции и законови разпоредби:

„Дружество със специална инвестиционна цел” – чл.3 от ЗДСИЦ

Дружеството със специална инвестиционна цел е акционерно дружество, което при условията и по реда на този закон инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания (секюритизация на недвижими имоти и вземания).

 

3. Български червен кръст

Съгласно чл.176 от ЗКПО Българският Червен кръст не се облага с корпоративен данък.

 

3.1. Приложими дефиниции и законови разпоредби:

Чл.1 от Закона за Българския Червен кръст (ЗБЧК)

Чл.1 (1) Българският Червен кръст е единствената национална организация на Червения кръст на територията на Република България. Той е част от международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

(2) Българският Червен кръст осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство, с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г., Допълнителните протоколи към тях от 8 юни 1977 г., както и с основните червенокръстки принципи, установени от международните конференции на Червения кръст.

Чл.2, ал.1 от ЗБЧК

Чл.2 (1) Българският Червен кръст е юридическо лице, регистрирано по Закона за лицата и семейството, със седалище в София.

 

4. Организатори на хазартни игри

Съгласно чл.176а от ЗКПО организаторите на хазартни игри, за които се дължи държавна такса по чл.30, ал.3 от Закона за хазарта, не се облагат с корпоративен данък за тази дейност. За всички останали дейности тези лица се облагат с корпоративен данък.

(чл.174; чл.175; чл.176; чл.176а от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник