Фиш 2.2.9 - Данъчно третиране на приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие

Данъчното третиране на приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие е регламентирано с разпоредбата на чл.32а от ЗКПО. Тази разпоредба е обнародвана в ДВ, бр. 95 от 2009 г., но влиза в сила от 01.01.2009 г. Същата предвижда, че не се признават за данъчни цели счетоводните приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие в резултат на прилагане на метода на пропорционална консолидация, когато съвместно контролираното предприятие е данъчно задължено лице.

Прилагането на счетоводния метод на пропорционалната консолидация води до включване в счетоводния финансов резултат на контролиращия съдружник на неговия дял от приходите и разходите, печалбите и загубите от съвместно контролираното предприятие.

В стопанската практика често два или повече субекта обединяват възможностите си (като налични дълготрайни активи; квалифицирана работна ръка и финансови ресурси), за осъществяването на различни проекти. Най-популярни в това отношения са гражданските дружества по чл.357 от Закона за задълженията и договорите и консорциумите по чл.275 от Търговския закон, когато са учредени по правилата на ЗЗД, а не като самостоятелно юридическо лице. Тези форми на обединение са известни в правната теория като неперсонифицирани дружества, които по силата на чл.2, ал.2 от ЗКПО са приравнени на юридическите лица. Следователно ДЗЗД е необходимо да формират счетоводен финансов резултат от дейността си и да извършат данъчно преобразуване по общия ред на ЗКПО, за да формират данъчен финансов резултат по смисъла на чл.18 от същия закон.

Поради това прилагането на счетоводния метод на пропорционалната консолидация при липса на адекватно данъчно третиране би довело до двукратно облагане на печалбите, съответно двукратно признаване на загубите – веднъж при контролиращия съдружник и втори път при неперсонифицираното дружество.

(чл.32а от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник