Фиш 2.5.10 - Ефекти от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи

Съгласно чл.65 от ЗКПО счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на данъчните амортизируеми активи не се признават за данъчни цели.

 

Това означава, че:

 

Съгласно §5 от ПЗР на ЗКПО - начислените до 31.12.2003 година счетоводни приходи и разходи от последващи оценки (преоценки и обезценки), които не са признати за данъчни цели до 31 декември 2006 година по реда на чл.23 от отменения ЗКПО, се признават за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив от ДАП, с изключение на случаите на липси.

(чл.65 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник