Фиш 2.2.1 - Данъчни постоянни разлики – същност и видове

Данъчни постоянни разлики – чл.23, ал.1 от ЗКПО

Данъчни постоянни разлики са счетоводни приходи или разходи, които не са признати за данъчни цели.

Преобразуване на счетоводния финансов резултат с данъчните постоянни разлики

Когато в ЗКПО е посочено, че:

1.  разход (загуба) не е признат за данъчни цели – счетоводният финансов резултат се увеличава в годината на счетоводното отчитане на разхода (загубата) и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през следващите години;

2.  приход (печалба) не е признат за данъчни цели – счетоводният финансов резултат се намалява в годината на счетоводното отчитане на прихода (печалбата) и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през следващите години.

Видове данъчни постоянни разлики

Разходи (загуби)

  • непризнати разходи за данъчни цели – виж фиш 2.2.2
  • непризнати разходи от липси и брак – виж фиш 2.2.4
  • неразпределяеми разходи на юридически лица с нестопанска цел – виж фиш 2.2.5
  • разходи за дарения – виж фиш 2.2.6
  • разходи за учредяване на данъчно задължено лице – виж фиш 2.2.7
  • разходи за пътуване и престой на физически лица – виж фиш 2.2.8

Приходи (печалби)

  • непризнати приходи за данъчни цели – виж фиш 2.2.3
  • непризнати приходи от липси и брак – виж фиш 2.2.4

(чл.23 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник