Фиш 1.6 - Източници на печалби и доходи

Печалби и доходи от източници в Република България

ПЪРВА ГРУПА

(обективен критерий)

ВТОРА ГРУПА

(субективен критерий)

Доходи и печалби, реализирани от стопанска дейност на територията на страната, както и от имущество на територията на страната, от финансови активи и от участие в местни дружества

Доходи които са определени като такива от източник в страната поради обстоятелството, че са начислени от местни юридически лица, местни ЕТ или чуждестранни ЮЛ и ЕТ чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, или изплатени от местни физически лица или от чуждестранни физически лица, разполагащи с определена база в Република България, са начислени от посочените лица в полза чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (за доходите, посочени в т. 8 по-долу)

1. Печалби на чуждестранни юридически лица от стопанска дейност в страната, чрез място на стопанска дейност в Република България или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност;

2. Доходи от селско, горско, ловно и рибно стопанство на територията на Република България;

3. Доходи от финансови активи, издадени от местни ЮЛ, държавата и общините, както и доходите от сделки с тези активи;

4. Доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица;

5. Доходи от разпореждане с недвижимо имущество, включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижимо имущество, намиращо се в страната.

1. Доходи от лихви, в т.ч. лихви, съдържащи се във вноски по финансов лизинг;

2. Доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество;

3. Авторски и лицензионни възнаграждения;

4. Възнаграждения за технически услуги;

5. Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;

6. Възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице;

7. Доходи от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, включително идеална част от недвижимо имущество, намиращо се в страната;

8. Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори.

 

Изключение:

Доходите, посочени във втора група, т. 1 – 6, не са от източник в страната, независимо че са начислени от местно лице, в случаите, когато начисляването е чрез място на стопанска дейност на местното юридическо лице или от определена база на местното физическо лице, разположени извън територията на страната.

Внимание:

По отношение и на двете групи доходи, следва да се отбележи, че мястото на изплащане на съответния доход не оказва влияние при определяне на източника на дохода.

(чл.12 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник