Фиш 7.2.2 - Данъчно задължени лица за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура

І. Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договори за управление са:

•   Всички работодатели;

•   Всички възложители по договори за управление и контрол.

 

Изводи:

1. Всички лица - работодатели и/или възложители по договори за управление и контрол, извършващи социални разходи и тези разходи са предоставени в натура на работниците и служителите и на лицата, наети по договори за управление и контрол са данъчно задължени лица за данъка върху социалните разходи;

2. Всички работодатели и/или възложители по договори за управление и контрол са данъчно задължени за данъка върху социалните разходи, независимо от следните обстоятелства :

•   Извършват или не извършват стопанска/търговска дейност към момента на извършване на тези разходи;

•   Видът на данъка, с който подлежат на облагане - корпоративен данък или данък, алтернативен на корпоративния, реализираните от тях печалби, приходи и/или дейности.

(чл.207 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник