Фиш 4.1.1 - Преобразуване на дружества. Общи положения.

І. Общи положения, приложими за специфичния и общ режим на облагане при преобразуване на търговски дружества и кооперации

1.  Дата на преобразуване

Дата на преобразуване за данъчни цели е датата на вписване на преобразуването в търговския регистър (чл.113 от ЗКПО).

 

2.  Последен данъчен период при прекратяване на преобразуващо се дружество

•   при прекратяване на преобразуващо се дружество, последен данъчен период е периодът от началото на годината до датата на преобразуването;

•   за преобразуващите се дружества, които са новообразувани през годината на преобразуване, последен данъчен период е периодът от датата на учредяването до датата на преобразуването.

 

ІІ. Приложими режими на данъчно облагане при преобразуване на дружества и кооперации

1.  Общ режим

 

2.  Специфичен режим

Режимът на данъчно облагане при преобразуване се определя в зависимост от:

•   Вида на преобразуването /Сливане, Вливане, Разделяне, Отделяне, Замяна на акции, Прехвърляне на обособена дейност; Преобразуване чрез промяна в правната форма; Прехвърляне на предприятие и др./

•   Териториалното разположение на дружествата, участници в преобразуването / местни дружества, дружества от държави членки на ЕС, дружества от трети страни, които не са членки на ЕС/.   

 

ІІІ. Общи данъчни правила, приложими спрямо общия и специфичния режим на данъчно третиране при преобразуване на дружества и кооперации

1. Деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период (чл.117 от ЗКПО)

В случаите на прекратяване на преобразуващи се дружества новоучредените или приемащите дружества подават данъчна декларация за корпоративния данък за последния данъчен период на преобразуващото се дружество в 30-дневен срок от датата на преобразуването.

Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на новоучреденото или приемащото дружество. При преобразуване чрез разделяне декларацията се подава от едно от новоучредените или приемащите дружества. В образеца на ГДД е предоставена възможност за отбелязване, че декларацията се подава в изпълнение на задължението по чл.117, ал.1 от ЗКПО.

Корпоративният данък за последния данъчен период се внася от новоучредените или приемащите дружества в 30-дневен срок от датата на преобразуването след приспадане на направените авансови вноски.

 

2. Разходи за извършване на преобразуването (чл.121 от ЗКПО)

Счетоводните разходи, извършени по повод на преобразуването, не се признават за данъчни цели при преобразуващото се дружество. Непризнатите разходи се признават за данъчни цели при определяне на данъчния финансов резултат на приемащото или новоучреденото дружество в годината, през която е осъществено преобразуването.

Когато настъпят обстоятелства, определящи, че преобразуването няма да се осъществи, разходите по ал.1 се признават за данъчни цели при преобразуващите се дружества в годината на настъпване на тези обстоятелства, ако са спазени изискванията на този закон.

 

3. Данъчно третиране при избор на по-ранна дата на преобразуване за счетоводни цели (чл.122 от ЗКПО)

1. При избор на по-ранна дата на преобразуване за счетоводни цели по реда на чл.263ж, ал.2 от Търговския закон всички действия на преобразуващите се дружества, извършени за сметка на новоучредените или приемащите дружества от тази дата до датата на преобразуване за данъчни цели, се смятат за извършени за данъчни цели от преобразуващите се дружества.

2. Всички счетоводни приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от новоучредените или приемащите дружества, се признават за данъчни цели при преобразуващото се дружество. Тези приходи и разходи, печалби и загуби не се признават за данъчни цели при новоучредените или приемащите дружества. Счетоводните приходи и разходи, печалби и загуби за целите на изречения първо и второ са тези, които биха били отчетени от преобразуващото се дружество, ако не е била предвидена по-ранна дата за счетоводни цели по реда на чл.263ж, ал.2 от Търговския закон.

Преобразуванията при определяне на данъчния финансов резултат, произтичащи от действията по т. 1, се извършват от преобразуващите се дружества.

 

4. Приложимост на данъчните правила спрямо кооперативни организации и държавни предприятия (чл.123 от ЗКПО)

Разпоредбите на глава деветнадесета по отношение на преобразуването на търговски дружества се прилагат и в случаите на:

1. преустройство на кооперативни организации;

2. прекратяване, закриване или образуване на държавни предприятия по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон при условията на универсално правоприемство.

 

5. Отговорност при преобразуване и преустройство (чл.124 от ЗКПО)

При преобразуване на търговски дружества или при преустройство на кооперативни организации новоучредените или приемащите дружества/кооперативни организации са солидарно отговорни за данъчните задължения на преобразуващите се дружества или кооперативни организации до размера на получените права.

При прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон правоприемникът е солидарно отговорен за данъчните задължения на отчуждителя до размера на получените права.

Получените права се оценяват по пазарни цени.

(чл.113; чл.117; чл.121; чл.122; чл.123; чл.124 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник