Фиш 8.4 - Данък върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга

Данъчното облагане на хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга е регламентирано с разпоредбите на раздел ІV от глава тридесет и втора на ЗКПО, както следва:

1. Обекти на облагане

Хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга, се облага с данък върху хазартната дейност, който е окончателен.

2. Данъчно задължени лица

Организаторите на хазартните игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

3. Данъчна основа

Увеличението на цената на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.

4. Данъчна ставка

15 на сто

5. Деклариране на направените залози и данъка

Организаторът на хазартната игра декларира направените залози и данъка по този раздел в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец.

Операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга декларира направените залози и данъка по този раздел в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец /обр.1053/

6. Внасяне на данъка

Данъкът върху хазартната дейност по този раздел се удържа и внася от оператора на телефонната или друга електронна съобщителна услуга в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите.

Операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга е длъжен да се увери, че организаторът на хазартната игра е получил разрешение от Държавната комисия по хазарта, и да представи пред ТД на НАП договора, въз основа на който приема залозите, с вписана клауза за увеличението на цената на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.

7.Помощни и спомагателни дейности:

 

На основание чл.241 във връзка с чл.219, ал.4 от ЗКПО приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ):

1. се облагат с алтернативен данък върху стойността им в размер 12 %;

2. данъкът се внася в срок до 31 март на следващата календарна година;

3. данъкът се декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в срок до 31 март на следващата година в ТД на НАП по регистрация на ДЗЛ.

Важно!

Съгласно §25, ал.1 от ПЗР на ЗМДВИП, обн. в ДВ бр. 28/ 24.03.2020 г., срокът за подаване на годишната декларация и за внасяне на данъка върху помощните и спомагателни дейности за 2019 г. е удължен до 30 юни 2020 г.

Относно всички останали общи правила виж ФИШ 8.1 Общи положения.

Забележка:

В ЗКПО няма определения на част от понятията, свързани с хазартната дейност, поради което следва да се ползват съответните дефиниции на Закона за хазарта /ЗХ/, обн. ДВ бр.26 от 30.03.2012 г., в сила от 01.07.2012 г. – справка ФИШ VІІІ.І.

§1, т.17 от ДР на Закона за електронните съобщения:

"Електронна съобщителна услуга"  е услуга, обичайно предоставяна по възмезден начин, която изцяло или предимно включва пренос на сигнали по електронни съобщителни мрежи, включително услуги по преноса, осъществявани чрез мрежи за радиоразпръскване, без да се включват услуги, свързани със съдържанието и/или контрола върху него. В обхвата на електронните съобщителни услуги не се включват услугите на информационното общество, които не се състоят изцяло или предимно от пренос на сигнали чрез електронни съобщителни мрежи.

(чл.219 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник