Фиш 2.4.9 - Регистър на контролирано чуждестранно дружество

Съгласно чл.47д от ЗКПО данъчно задълженото лице води регистър на контролираните чуждестранни дружества.

Регистърът трябва да съдържа данни най-малко за:

1. размера на участията по чл.47в, ал.1, т.1, в това число промяната им в рамките на данъчния период;

2. размера на печалбата на чуждестранно образувание, която не е разпределена, съответно печалбата на място на стопанска дейност, определени по реда на този закон и които на основание чл.47г, ал.1 са увеличили данъчния финансов резултат на данъчно задълженото лице за всеки данъчен период;

3. размера на загубата, определена по реда на този закон за текущата и минали години във връзка с прилагане на чл.47г, ал.3;

4. размера на данъчния финансов резултат за съответния данъчен период, определен по реда на този закон, както и на действително платения корпоративен данък върху печалбата от контролирано чуждестранно дружество в държавата, в която чуждестранното образувание е местно лице за данъчни цели или в която е разположено мястото на стопанска дейност;

5. датата на разпределяне на печалба от контролирано чуждестранно дружество, дата на разпореждане с участие или със стопанска дейност, както и размер на разпределена печалба, съответно размер на прихода от разпореждане;

6. друга информация, необходима за определяне на данъчния финансов резултат на данъчно задълженото лице, в случаите на контролирано чуждестранно дружество.

Регистърът се представя от задълженото лице при поискване от органите по приходите.

 

Внимание!

При неизпълнение на задълженията по чл.47д от ЗКПО или при посочване на неверни данни и обстоятелства в регистъра е предвидена имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - в размер от 6000 до 10 000 лв.

(чл.47д от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник