Фиш 10.1 - Данък върху дейността от опериране на кораби - общи положения

Съгласно чл.218, ал.1 от ЗКПО данъчно задължените лица, посочени в Част пета от ЗКПО вместо с корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за дейностите, посочени в тази част.

Данъчното облагане на дейността от опериране на кораби е регламентирано с разпоредбите на глава тридесет и четвърта от Част пета на ЗКПО.

На основание чл.218, ал.2 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и четвърта от Част пета се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности, извън подлежащите на облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.

 

І. Право на  избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби:

•   Данъчно задължените лица, посочени в глава тридесет и четвърта, могат да изберат дейността им от опериране на кораби да се облага с данък върху дейността от опериране на кораби.

•   Съгласно чл.259, ал.1 от ЗКПО данъчно задължените лица упражняват правото си на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година.

•   Когато са избрали да се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби, данъчно задължените лица се облагат с този данък за срок не по-кратък от 5 години

 

ІІ. Приложими определения:

§1, т.41 от ДР на ЗКПО - „Дейности от опериране на кораби"

 

а) осъществяването на морски превоз с кораби с нетен тонаж над 100 тона, отдаването им под наем, както и продажбата на кораби - предмет на тонажно облагане, които са придобити не по-малко от 5 години преди продажбата им;

б) превози по суша, свързани с морския превоз, административни и застрахователни услуги и други услуги, предоставени на клиентите във връзка с осъществяване на морския превоз;

в) финансови операции и курсови разлики, свързани с управлението на оборотния капитал, използван за оперирането на кораби;

г) извънредни дейности, свързани с оперирането на корабите, които не попадат в обхвата на букви "а" - "в" и оборотът от тях не надхвърля 0,25 на сто от оборота от дейностите по букви "а" и "б";

д) дейности по управление на кораби въз основа на договори за управление съгласно чл.225а, т.1 - 7, 9 и 10 от Кодекса на търговското корабоплаване. (На основание §27 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ бр. 94/2010 г.) б. „д” се прилага и при определяне на данъците по ЗКПО за 2010 г.).

§1, т.42 от ДР на ЗКПО - "Дни в експлоатация"

Дните, през които корабът извършва превоз и/или изпълнява дейности, свързани с превоз. Дните в експлоатация не включват времето за ремонти или престой на кораба, както и времето, през което корабът поради задържане или форсмажорни обстоятелства не извършва превоз и/или не изпълнява дейности, свързани с превоза.

§1, т.43 от ДР на ЗКПО - "Нетен тонаж"

мярката в тонове на полезната (товарната) вместимост на кораб, удостоверена със свидетелство за тонаж на кораба.

(чл.218; чл.259 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник