Фиш 10.2 - Данъчно задължени лица за данъка върху дейността от опериране на кораби

І. Условия, на които трябва да отговарят данъчно задължените лица:

Съгласно чл.255, ал.1 от ЗКПО данъчно задължени лица по глава тридесет и четвърта са лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, когато отговарят едновременно на следните условия:

1.  са дружества, регистрирани по Търговския закон, или места на стопанска дейност на дружество, което е установено за данъчни цели в друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - членка на Европейското икономическо пространство, съгласно съответното данъчно законодателство и по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с трета държава не се смята за установено за данъчни цели в друга държава извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство;

2.  оперират със собствени или наети кораби, както и отдават под наем кораби;

3.  не отказват обучението на стажанти на борда на корабите, с изключение на случаите, когато броят на стажантите в рамките на една година превишава един на 15 офицери, плаващи на корабите;

4.  комплектуват екипажите си с български граждани или с граждани на други държави - членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;

5.  най-малко 60 на сто от нетния тонаж на оперираните кораби е от кораби, които плават под българско знаме или знаме на друга държава - членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;

6.  осъществяват своята дейност в съответствие с изискванията на международните конвенции и правото на Европейския съюз относно безопасността и сигурността на корабоплаването, опазването на околната среда от замърсяване от кораби и условията на живот и труд на борда на кораба.

На основание чл.255, ал.2  данъчно задължени лица по реда на глава тридесет и четвърта са и лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, когато управляват кораби въз основа на договори за управление и едновременно отговарят на следните изисквания:

1.  за тях са изпълнени условията по ал.1, т.1, 5 и 6;

2.  повече от половината от административния брегови персонал или от екипажа е съставен от български граждани или граждани на други държави - членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;

3.  поне две трети от тонажа на управляваните кораби се управлява от дружества, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Според §1, т.41 от ДР на ЗКПО като дейност от опереране на кораби е определена и дейността по управление на кораби въз основа на договори за управление съгласно чл.225а, т.1 – 7, 9 и 10 от Кодекса на търговското корабоплаване. Съгласно посочените разпоредби от КТК с договора за управление на кораб - договор за корабен мениджмънт, корабният мениджър се задължава срещу възнаграждение да извършва от името и за сметка на корабопритежателя една или повече от следните услуги:

•   организира и поддържа система за управление на безопасната експлоатация на кораба и предпазване от замърсяване;

•   комплектува корабния екипаж с правоспособни морски лица;

•   осъществява управлението на кораба в техническо отношение;

•   осъществява търговската експлоатация на кораба;

•   осъществява управлението на финансите на корабопритежателя, свързано с кораба, който управлява;

•   организира застраховките на кораба;

•   осъществява счетоводно обслужване на корабопритежателя във връзка с кораба, който управлява;

•   организира снабдяването на кораба с провизии;

•   снабдява кораба с корабни горива и масла.

 

ІІ. Ограничения в обхвата на данъка:

Съгласно чл.256 от ЗКПО данъчно задължените лица нямат право да прилагат реда за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби за:

1.  морски кораби с нетен тонаж под 100 тона;

2.  риболовни кораби;

3.  кораби за развлечения, с изключение на пътническите кораби;

4.  кораби, които данъчно задължените лица са предоставили за управление или по договор за беърбоут чартър, с изключение на случаите, когато са предоставени на държавата;

5.  инсталации за добив на подземни богатства, нефтени платформи и кораби, извършващи драгажни дейности и дейности по теглене и влачене.

(чл.254; чл.255; чл.256 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник