Фиш 2.10.6 - Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие

Условие за влизане в сила на данъчното облекчение под формата на преотстъпване на корпоративен данък при условията на държавна помощ за регионално развитие е същото да бъде одобрено от страна на Европейската комисия (ЕК). В резултат на процеса по нотификация е получено положително решение от страна на ЕК – Решение от 14.09.2015г. относно Държавна помощ SA.39869 (2014/N) – България „Схема за освобождаване от корпоративен данък съгласно член 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане” (Решението на ЕК).

За да се приложи данъчното облекчение, на първо място следва да се установи дали данъчно задълженото лице попада или не в обхвата на ограниченията, които предвижда ЗКПО, както следва:

 

І. Данъчно задължени лица, които не могат за ползват данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие

Съгласно чл.182, ал.1 от ЗКПО възможността за преотстъпване на данък по реда на чл.184 от ЗКПО в случаите на държавна  помощ за регионално развитие не се отнася за лицата, които:

1.  Извършват дейност в отраслите транспорт, въгледобив, стоманодобив, енергетика, производство на синтетични влакна, рибарство и аквакултури, първично производство, преработка и предлагане на пазара на селскостопански продукти, посочени в приложение № 1 на Договора за функционирането на Европейския съюз за съответната дейност , или      

2.  са в производство по ликвидация или в производство по оздравяване, или

3.  се определят като предприятия в затруднено положение , или

4.  самостоятелно или на равнище група  закриват същата или подобна   производствена дейност в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, две години преди датата на подаване на формуляр за кандидатстване за помощ или ако към момента на неговото подаване възнамеряват да затворят такава производствена дейност в срок от две години, след като приключи първоначалната инвестиция, за която ще се преотстъпва корпоративен данък.

Важно е да се има предвид, че данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, не може да се ползва и от данъчнозадължено лице, за което въз-никне някое от условията по чл.182, ал.1 през периода на извършване на съответната първоначална инвестиция. (чл.182, ал.3 от ЗКПО).

Също така в определението за производствена дейност, дадено с §1, т.28 от ДР на ЗКПО, е поставено следното ограничение – не е производствена дейност създаването на нов продукт в енергийния и авиационния сектори, включително изграждане на лети-ща , летищна инфраструктура и съпътстващи дейности, в случаите на държавна по-мощ за регионално развитие.

На основание чл.182, ал.6 от ЗКПО данъчно задължени лица, които не са изпълнили решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не са възстановили изцяло помощта.

В случай че не са налице гореописаните предпоставки за недопустимост на ползването на данъчното облекчение, е необходимо да се имат предвид редица условия и изисквания, които следва да бъдат спазени, за да се осигури законосъобразно прилагане на схемата за държавна помощ, както следва:

 

ІІ. Изисквания за ползване на данъчното облекчение под формата на държавна помощ за регионално развитие и за инвестиране на преотстъпения данък

За разлика от случаите на минимални помощи, при които изискването за инвестиране по реда на чл.184 от ЗКПО е сведено единствено до инвестиране в отделни дълготрайни материални или нематериални активи, в случаите на  държавна помощ за регионално развитие, поради по съществения ѝ размер, се изисква тя да е свързана с реализиране на значим инвестиционен проект с дългогодишен ефект.

Налице са няколко групи условия, които следва да бъдат изпълнени, за да е допустимо ползването на данъчното облекчение под формата на преотстъпване на корпоративен данък при условията на държавна помощ за регионално развитие, които са следните:

 

1.  Общи условия за ползване на данъчното облекчение

Разпоредбата на чл.189, т.1 от ЗКПО регламентира общите условия, които данъчно задълженото лице, преотстъпващо корпоративен данък, трябва да изпълни за целите на предоставяне на държавна помощ за регионално развитие, които са следните:

1. Данъчно задълженото лице следва да подаде формуляр за кандидатстване за помощ за регионално развитие :

•   формулярът е по утвърден образец;

•   подава се до изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ);

•   формулярът се подава най-късно преди започване на изпълнението  на проекта за първоначална инвестиция.

2. БАИ е издала заповед, в която:

•   е потвърдено, че помощта има необходимия стимулиращ ефект, отговарящ на един от сценариите, описан в т. 61 от Насоките за регионалната помощ за периода 2014 - 2020 г., помощта не поражда явните отрицателни ефекти, описани в т. 121 от Насоките за регионалната помощ за периода 2014 - 2020 г., както и че са спазени всички други условия за допустимост, и

•   са вписани максималният размер, интензитетът и срокът на помощта.

Редът и начинът за издаване на заповедта се определят със заповед на министъра на финансите и министъра на икономиката .

Според разпоредбата на чл.189, т.1, б. „б”, б. „аа” от ЗКПО наличието на стимулиращ ефект на помощта следва да бъде потвърдено от БАИ.

Съгласно т. 61 от Насоките наличието на стимулиращ ефект може да бъде доказано при два възможни сценария:

а) помощта стимулира приемането на положително инвестиционно решение, тъй като инвестицията, която при други обстоятелства не би била достатъчно рентабилна за бенефициера, може да се осъществи във въпросния регион (сценарий 1, инвестиционно решение); или

б) помощта стимулира извършването на планираната инвестиция в съответния регион, а не другаде, тъй като тя компенсира нетните недостатъци и разходи, свързани с местоположение в подпомагания регион (сценарий 2, избор на местоположение).

Данъчно задължените лица следва да изберат единия от двата съпоставителни сценария, чрез които да обосноват необходимост от предоставяне на помощ. Малките и средните предприятия само описват избрания сценарий, като могат да приложат и относими документи в подкрепа на описанието.

За данъчно задължените лица, които са големи предприятия , Насоките съдържат допълнителни изисквания. Според т. 67 големите предприятия, които кандидатстват за помощ по схемата, предмет на уведомление, трябва да предоставят документни доказателства в подкрепа на описания от тях съпоставителен сценарий. Това изискване на Насоките намира отражение в образеца на формуляр за кандидатстване за помощ, където е посочено, че големите предприятия подават и документални доказателства в това число в подкрепа на описания съпоставителен сценарий при липса на помощ, като приложение към формуляра.

Следва да се посочи, че при избор на сценарий 2 (избор на местоположение) следва да се установи, че помощта не поражда явните отрицателни ефекти, описани в т. 121 от Насоките. Съгласно т. 121 от Насоките при случаи по сценарий 2, когато при липса на помощ инвестицията е щяла да бъде реализирана в регион с по-висок или същия интензитет на регионална помощ, както целевия регион, това ще представлява отрицателен ефект, който вероятно няма да може да бъде компенсиран от никакви положителни ефекти, тъй като противоречи на обосновката за предоставяне на регионална помощ. С оглед на това следва да се има предвид, че интензитетът е различен само за общините от Югозападен регион (вж. по-долу), а за останалите общини е приложим един и същ интензитет.

 

2. Условия, които оказват влияние върху интензитета на помощта

Условията, които оказват влияние върху интензитета на помощта, се съдържат в чл.189, т.2 от ЗКПО и са следните:

1. Сумата на преотстъпените данъци (помощта) в хода на изпълнение на проекта за първоначална инвестиция не може да надвишава размера на помощта, определен в заповедта на БАИ, което означава, че:

•   първо следва да бъде одобрен проект за първоначална инвестиция и впоследствие да се ползва помощ (под формата на преотстъпен  корпоративен данък) за годините от периода на изпълнение на тази инвестиция (в общия случай 4 години, а за голям инвестиционен проект – 3 години).

•   сумата на преотстъпените данъци за няколко години не може да превишава одобрения от БАИ размер на помощта.

2. Максималният интензитет на помощта е 50 на сто, а за първоначална инвестиция, извършвана в общини от Югозападен регион  – 25 на сто, изчислен въз основа на настоящата стойност на помощта спрямо настоящата стойност на общите приемливи разходи за първоначалната инвестиция, декларирани от данъчно задълженото лице във формуляра за кандидатстване. Стойността на помощта и стойността на приемливите разходи за материални и нематериални активи се определят по настояща стойност към датата на предоставянето на помощта, като се използва референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към тази дата.

По отношение на определяне на настоящата стойност на помощта и на приемливите разходи следва да се има предвид, че дата на предоставяне на помощта е датата на заповедта на БАИ (§1, т.73 от ДР на ЗКПО).

За определяне на настоящата стойност на приемливите разходи и на помощта (преотстъпения данък) може да се използва следната базова формула за определяне на настоящата стойност на бъдещ паричен поток:

 

 

където:                       

PV – сегашна (настояща) стойност на помощта/приемливите разходи;

FV – бъдеща стойност на помощта/приемливите разходи;

r – референтен лихвен процент към датата на заповедта на БАИ;

n - броя на годините.

 

Въз основа на така определената настояща стойност на помощта и на приемливите разходи за първоначалната инвестиция се изчислява интензитетът на помощта, като за целта се използва следната формула:

Интензитет = настояща стойност на помощта / настояща стойност на общите приемливи разходи за първоначалната инвестиция.

Поради по-ниския процент на интензитет на помощта за инвестиции в общини от Югозападен регион следва да се посочи, за първоначална инвестиция, извършвана в тези общини, данъчно задълженото лице следва да вложи по-голям размер собствени средства в сравнение с лицата, извършващи такава инвестиция в друг регион.  

Във връзка с определянето на интензитета на помощта следва да се има предвид и разпоредбата на чл.189, т.2, б. „б” от ЗКПО, според която намаляването на размера на приемливите разходи за съответната първоначална инвестиция не може да доведе до надвишаване на интензитета на помощта, определен в заповедта на БАИ.

Съгласно чл.189, т.2, б. „д” от ЗКПО размерът на помощта за големи предприятия трябва да съответства на нетните допълнителни разходи за реализиране на първоначалната инвестиция в съответната община в сравнение със съпоставителния сценарий без помощ. При изчисляване на размера на помощта се прилага методът, описан в т. 79 и 80 от Насоките за регионалната помощ за периода 2014 - 2020 г., заедно с максималните интензитети на помощ като горна граница.

 

3. Условия, свързани с приемливите разходи, първоначалната инвестиция и активите, които са част от нея

Съгласно чл.189, т.3, б. „а” от ЗКПО държавната помощ под формата на преотстъпен корпоративен данък се използва за придобиване на материални и нематериални активи, които са част от проект за първоначална инвестиция.

Понятието „първоначална инвестиция” е дефинирано в §1, т.29 от ДР на ЗКПО, където е посочено, че това е инвестиция в нови материални и нематериални активи, които са приемливи разходи, свързани със:

1. създаване на нов производствен обект  – например до момента данъчно задълженото лице е разполагало с фабрика за производство на кухненски мебели, а сега създава и фабрика за производство на мека мебел;

2. увеличаване на капацитета на съществуващ производствен обект – например въвеждане на втора поточна линия с цел увеличаване на производството на продукти, които произвежда да момента;

3. диверсификация на продукцията на производствен обект с продукти, които не произвежда – например замяна на съществуващото производство на кухненски мебели с производство на мека мебел или започване на производство на мека мебел и запазване на производството на кухненски мебели;

4. съществена промяна в общия производствен процес на съществуващ производствен обект – например замяна на поточна линия, на която може да се произвежда само един вид продукт, с многофункционална поточна линия, на която могат да се произвеждат няколко вида продукти.

Не е първоначална инвестиция инвестицията в актив, който замества съществуващ актив.

Съгласно чл.189, т.3, б. „б” от ЗКПО първоначалната инвестиция трябва да бъде извършена в срок до 4 календарни години, в т.ч. годината на получаване на заповедта на БАИ.

Видовете материални активи, представляващи приемливи разходи, са изброени в §1, т.46 от ДР на ЗКПО и това са: земя, сгради, машини и съоръжения/оборудване. В първоначалната инвестиция се включват и придобитите по договор за финансов лизинг машини и съоръжения/оборудване, когато е налице задължение за закупуване на актива след изтичане срока на договора.

Приемливите разходи за нематериални активи са определени в §1, т.47 от ДР на ЗКПО. Това са активи, получени в резултат на технологичен трансфер, реализиран чрез придобиване на права върху патенти, лицензии, ноу-хау или непатентовани технически знания.

Следва да се има предвид, че в т. 16 от Решението на ЕК за одобряване  на помощта е посочено, че разходите за подготвителните проучвания или консултациите, свързани с инвестицията не се считат за допустими разходи.

В т. 12 от Решението на ЕК изрично е посочено, че „във всички случаи схемата предвижда, че придобитите материални и нематериални активи, част от първоначалната инвестиция, трябва да бъдат нови”, каквото е и изискването на §1, т.29 от ДР на ЗКПО. Казано по друг начин, те следва да са придобити от производител или търговец, т.е. да не са използвани от друго предприятие.

Друго изискване по отношение на приемливите разходи е свързано със самоучастието на данъчно задълженото лице в тяхното финансиране – поне 25 на сто от стойността на приемливите разходи за материалните и нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция, трябва да е финансирана със собствени или привлечени средства от данъчно задълженото лице. Не се смятат за собствени или привлечени средства преотстъпеният корпоративен данък, както и други средства, в които има какъвто и да е елемент на държавна помощ.

Специални изисквания са въведени по отношение на нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция:

•   да са амортизируеми активи;

•   стойността на приемливите разходи за нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция, не трябва да превишава 50 на сто от сумата на приемливите разходи за материални и нематериални активи, включени в първоначалната инвестиция;

•   нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция, трябва да се ползват единствено в дейността на данъчно задълженото лице и да са включени в активите му за период поне 5 години.

На следващо място е изискването на чл.189, т.3, б. «д» от ЗКПО, според което  материалните и нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция, следва да са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица.

Ако първоначалната инвестиция е свързана с диверсификация на продукцията на производствен обект с продукти, които не произвежда, приемливите разходи трябва да надвишават с поне 200 на сто балансовата стойност (има се предвид счетоводната балансова стойност) на активите, които се използват повторно, към 31 декември на годината преди започването на изпълнението на проекта за първоначалната инвестиция. Така например, ако активът, който се използва повторно, е с балансова стойност 400 ед. приемливите разходи за първоначалната инвестиция, свързана с диверсификация на продукцията, следва да са в размер на поне 1200 ед. (400 х 200 % + 400 = 1200 ед.).

Ако се касае за първоначална инвестиция, свързана със съществена промяна в общия производствен процес, стойността на приемливите разходи за активи, включени в такава първоначална инвестиция, трябва да превишава сумата на счетоводните разходи за амортизации на активите, свързани с дейностите, които ще бъдат модернизирани, за предходните три отчетни периода.

ЗКПО въвежда следното ограничение по отношение на материалните и нематериалните активи, които са част от проекта за първоначална инвестиция, състоящо се в това, че за тези активи данъчно задълженото лице не трябва да е получател по някоя от следните помощи:

•   помощ по смисъла на чл.107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

•   минимална помощ, предоставяна съгласно всички регламенти за помощ de mInImIs;

•   финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;

•   всяка друга публична финансова помощ от държавния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

Целта та това ограничение е едни и същи приемливи разходи за тези активи да не се финансират от повече от един източник, т.е. допустимо е те да се финансират само по реда на ЗКПО.

Съгласно чл.189, т.3, б. „в” от ЗКПО дейността, свързана с първоначалната инвестиция, трябва да продължи да се осъществява в съответната община за период поне 5 години след годината на завършване на първоначалната инвестиция. Това обстоятелство се декларира с годишните данъчни декларации всяка година до изтичане на 5-годишния срок (вж. Част III от образец 1010 на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО).

 

4. Допълнителни условия в случаите, когато първоначалната инвестиция е част от голям или единен инвестиционен проект

Съгласно §1, т.48 от ДР на ЗКПО "голям инвестиционен проект" е първоначална инвестиция, която включва приемливи разходи за материални и нематериални активи, съчетани в едно икономически неделимо цяло, когато приемливите разходи превишават левовата равностойност на 50 млн. евро, определена по официалния валутен курс на лева към еврото. Първоначалната инвестиция, свързана с голям инвестиционен проект, трябва да се осъществи за период 3 години. Голям инвестиционен проект не може да се разделя на подпроекти или етапи, ако това ще доведе до заобикаляне на разпоредбите в ЗКПО.

В случаите, когато данъчно облекчение се предоставя за голям инвестиционен проект, който е получил помощ от всички източници на равнище група, чиято обща стойност превишава левовата равностойност на 37,5 млн. евро, а за първоначална инвестиция, извършвана в общини от Югозападния регион - 18,75 млн. евро, определена по официалния валутен курс на лева към еврото, данъчното облекчение може да бъде ползвано за съответната година само ако е получено положително решение от Европейската комисия вследствие на уведомление, направено по реда на чл.108, ал.3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Министърът на финансите уведомява Европейската комисия по реда на Закона за държавните помощи, като данъчно задълженото лице е длъжно да предостави на министъра на финансите необходимата информация за изпращане на уведомление до Европейската комисия.

Стойността на помощта и стойността на приемливите разходи за материални и нематериални активи, включени в голям инвестиционен проект, се определят по настояща стойност към датата на уведомяването на Европейската комисия по реда на чл.108, ал.3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като се използва референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към тази дата.

Следва да се има предвид, че за големи инвестиционни проекти с допустими разходи над 50 млн. евро, но под 100 млн. евро, не трябва да се прилага уведомяване на Европейската комисия (вж. т. 36 от Решението на ЕК). В тези случаи данъчното облекчение може да бъде ползвано само ако е спазен коригираният размер на помощта за регионална помощ за големи инвестиционни проекти, както е определен в т. 20, буква "в" от Насоките. Стойността на помощта и стойността на приемливите разходи за материални и нематериални активи, включени в голям инвестиционен проект, се определят по настояща стойност към датата на предоставянето на помощта, като се използва референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към тази дата.

В случаите, когато се предоставя помощ за проект за първоначална инвестиция, считана за част от единен инвестиционен проект  на равнище група (вж. §1, т.78 от ДР на ЗКПО), помощта на данъчно задълженото лице за този проект се намалява за приемливите разходи, надвишаващи 50 млн. евро (вж. т. 37 от Решението на ЕК).

 

5. Други изисквания и ограничения

5.1. По отношение на преотстъпването на авансови вноски следва да се има предвид разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗКПО, която предвижда, че това е допустимо едва след получаване на заповед на БАИ.

За годината, в която е получена заповедта на БАИ преотстъпването на съответната част от определените авансови вноски се извършва от месеца/тримесечието, следващо месеца на издаване на заповедта.

5.2. Съгласно чл.185, ал.2 от ЗКПО лицето, придобило право на преотстъпване на корпоративен данък по чл.184 във връзка с чл.189, запазва това право за проекта за първоначална инвестиция за данъчните периоди, посочени в заповедта на БАИ, но не по-късно от 2020 г.

По отношение на срока за прилагане на данъчното облекчение, следва да се посочи, че съгласно §14 от ПЗР на ЗИДЗКПО (обн. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) данъчното облекчение по чл.184, представляващо държавна помощ за регионално развитие, може да се прилага за проекти за първоначална инвестиция, които са започнали след влизането в сила на схемата за държавна помощ и след подаването на формуляр за кандидатстване за помощ, но преди 1 януари 2021 г.

Според §16 от ПЗР на ЗИДЗКПО (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) правото на преотстъпване на данък съгласно чл.184 във връзка с чл.189 се прилага до 31 декември 2020 г., в т.ч. за корпоративния данък за 2020 г.

5.3. Специални условия, засягащи възникването или преустановяването на правото на преотстъпване:

•   Съгласно разпоредбата  на чл.172, ал.3 от ЗКПО  правото на преотстъпване по реда на чл.184 във връзка с чл.189 се преустановява и в случаите, в които не са изпълнени всички условия на тази глава за прилагане на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие.

•   Според чл.173, ал.4 от ЗКПО правото на преотстъпване по чл.184 във връзка с чл.189 не възниква в случаите, в които не са изпълнени всички условия на тази глава за прилагане на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие.

•   Когато неизпълнението на условията за прилагане на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, възникне през периода за извършване на съответната първоначална инвестиция, преотстъпеният корпоративен данък по това облекчение се дължи по общия ред на закона за годината, за която е възникнал (чл.173, ал.5 от ЗКПО).

 

ІІІ. Отговорност за изпълнение на решението за държавна помощ за регионално развитие

Съгласно чл.189в от ЗКПО изпълнението на Решението на ЕК за държавна помощ за регионално развитие по чл.189 се осигурява от Българската агенция за инвестиции, Националната агенция за приходите и Министерството на финансите съобразно компетентността им, включително:

1. от Българската агенция за инвестиции - по отношение потвърждаване на условията и издаване на заповедта по чл.189, т.1, буква "б";

2. от Националната агенция за приходите - по отношение на контрола, докладването и прозрачността на схемата;

3. от Министерството на финансите - по отношение на управлението на схемата и уведомяване на Европейската комисия за всички планове за изменение на схемата, по реда на Закона за държавните помощи.

От гледна точка на спазване на Решението на ЕК и на разпоредбите на ЗКПО от страна на данъчно задължените лица следва да се има предвид разпоредбата на чл.14, ал.2 от Закона за държавните помощи (ЗДП). В посочената разпоредба е предвидено, че ако ЕК постанови решение за възстановяване на неправомерно предоставена помощ, министърът на финансите изисква от администратора на помощта да предприеме действия за възстановяването й. Помощта се възстановява съгласно решението на ЕК. Получателят на неправомерно предоставената държавна помощ дължи и лихва, начислена за периода от датата, на която неправомерната помощ е била на разположение на получателя, до датата на нейното възстановяване. Размерът на лихвата се определя от ЕК.

 

ІV. Преходен режим за 2015 г.

Съгласно §15 от ПЗР на ЗИДЗКПО (обн. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) корпоративният данък за 2015 г. се преотстъпва, в случай че:

1.  подаден е формуляр за кандидатстване в срок от 1 януари 2016 г. до 29 февруари 2016 г.;

2.  налице е одобрение от страна на Българската агенция за инвестиции до 31 март 2016 г.;

3.  изпълнени са всички условия на ЗКПО за прилагане на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие.

В условията на преходния режим се прилага списъкът на общините с равнище на безработица със или над 25 на сто по-високо от средното за страната за 2014 г.

(чл.189; чл.189в от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник