Фиш 2.5.11 - Счетоводни разходи, формиращи данъчен амортизируем актив

Съгласно чл.67 от ЗКПО счетоводните разходи формиращи данъчен амортизируем актив, включително последващите разходи, не се признават за данъчни цели. Това означава, че счетоводният финансов резултат се увеличава с тези разходи.

Пример за прилагане на разпоредбата на чл.67 е случаят, при който данъчно задълженото лице в своята счетоводна политика е приело стойностен праг на същественост за дълготрайните активи в размер, надвишаващ данъчния праг (700 лева).

 

Пример:

Счетоводен праг на същественост, приет в счетоводната политика – 1 000 лева;

Данъчен праг на същественост съгласно чл.50 от ЗКПО – 700 лева

На 10. 01.Х1 година е придобита машина със стойност 950 лева.

 

Решение:

В този случай данъчно задълженото лице ще отчете като счетоводен разход стойността на придобитата машина и на основание чл.67 този разход следва да бъде отнесен в увеличение на счетоводния финансов резултат за Х1 година.

За данъчни цели данъчно задълженото лице следва да заведе машината в ДАП и на основание чл.54, ал.1 от ЗКПО да посочва в намаление на счетоводния финансов резултат годишните данъчни амортизации, определени по реда на чл.53, ал.2 във връзка с чл.55 от същия закон.

(чл.67 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник