Фиш 2.8.2 - Авансови вноски за корпоративен данък

С измененията, обнародвани в ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., е променен механизмът на определяне на авансовите вноски и обхвата на ДЗЛ, които следва да правят такива. Промените са направени в глава четиринадесета, от чл.83 до чл.91, и са в сила от 01.01.2013 г. Правилата за определяне на авансовите вноски са следните:

 

Авансови вноски – общи положения – чл.83

•   Ал. 1 – ДЗЛ правят авансови вноски за корпоративен данък, месечни или тримесечни, на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година.

•   Ал. 2 – Авансови вноски НЕ ПРАВЯТ:

1. Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби (определение вж. §1, т.49 от ДР на ЗКПО) за предходната година не превишават 300 000 лв./ в сила от 01.01.2013 г./;

2. новоучредени ДЗЛ за годината на учредяването им, с изключение на новоучредени в резултат на преобразуване по ТЗ;

 

Забележка:

Новоучредените дружества в резултат на преобразуване по ТЗ са извън обхвата на чл.83, ал.2, т.1 и следва да правят тримесечни авансови вноски, предвид обстоятелството, че нямат величина на нетните приходи от продажба  за предходната година.

•   Ал. 3 - Лицата по т. 2 могат да правят тримесечни авансови вноски по реда на глава XIV, като в този случай не прилагат разпоредбите на чл.89.

 

I. Определяне на месечните авансови вноски

Съгласно разпоредбата на чл.86, ал.1 от ЗКПО месечните авансови вноски се определят по следната формула:

 където:   

АВ месечна - месечната авансова вноска;

ПДП – прогнозна данъчна печалба за текущата година;

ДС - данъчната ставка на корпоративния данък              

 

Пример:

Фирмата Х декларира в годишната си данъчна декларация за 2019 г., че през 2020 г. очаква да има печалба от 120 хиляди лева. В такъв случай, месечната авансова вноска ще е равна на: 120 хиляди / 12 месеца * 10% = 1000 лева.

 

II. Определяне на тримесечните авансови вноски

Съгласно разпоредбата на чл.87 от ЗКПО тримесечните авансови вноски се определят по следната формула:

 където:   

АВ тримесечна - тримесечната авансова вноска;

ПДП – прогнозна данъчна печалба за текущата година;

ДС - данъчната ставка на корпоративния данък;

 

Пример:

Фирмата Y декларира в годишната си данъчна декларация за 2019 г., че през 2020 г. очаква да има печалба от 12 хиляди лева. В такъв случай тримесечната авансова вноска за корпоративен данък ще бъде: 12 хиляди / 4 тримесечия * 10% = 300 лева.

 

III. Деклариране на  авансовите вноски

На основание чл.87а, ал.1 от ЗКПО, определените по реда на чл.86 и 87 авансови вноски за текущата година се декларират с годишната данъчна декларация за предходната година.

 

Внимание!

На основание §25, ал.2 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание (ЗМДВИП), обн. в ДВ бр. 28/ 24.03.2020 г., през 2020 г. авансовите вноски по ЗКПО се правят при условията и по реда на глава четиринадесета от същия закон, при съобразяване със следните особености:

1. когато до влизането в сила на този закон е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното; при необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по реда на чл.88 от ЗКПО;

2. когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното.

3. когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

 

Важно!

Следва да се има предвид, че корекции (намаление/увеличение) на авансовите вноски, декларирани по реда на някоя от горните хипотези, се правят с декларацията по чл.88 от ЗКПО независимо дали корекцията се прави до 15.04.2020 г. или в срока за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г.,  или след изтичане на този срок. Корекциите на авансовите вноски, направени с декларацията по чл.88 от ЗКПО, се ползват след подаване на декларацията.

На основание чл.87а, ал.2 от ЗКПО, новоучредените дружества в резултат на преобразуване по ТЗ, следва да декларират, определените по реда на чл.87 тримесечни авансови вноски за текущата година с декларация по образец в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването / декларация по чл.88, обр.1020/.

На основание чл.87а, ал.3 от ЗКПО, определените по реда на чл.87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено дружество, избрало да прави такива по реда на чл.83, ал.3, се декларират с декларация по образец в срока за извършване на първата избрана тримесечна авансова вноска / декларация по чл.88, обр.1020/.

      

IV. Декларация за промени на авансови вноски

На основание чл.88, ал.1 от ЗКПО данъчно задължените лица могат да подадат декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък, т.е. ако през годината преценят, че прогнозната печалба се разминава с декларираното в годишната данъчна декларация за предходната година.

Намалението, съответно увеличението, на авансовите вноски се ползва след подаване на декларацията, чл.88, ал.2.

На основание чл.88, ал.3 (нова, в сила от 01.01.2013 г.,) декларацията по чл.88, ал.1 се подава и в случаите на преобразуване по реда на глава деветнадесета, когато е налице промяна в размера на определените от приемащото дружество след преобразуването авансови вноски. Декларацията следва да се подаде в срока за извършване на първата вноска след преобразуването.

 

V. Лихви при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски

В сила от 01.01.2013 г. е променена разпоредбата на чл.89, указваща в кои случаи при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски следва да се начислява лихва.

1. Съгласно чл.89, ал.1 от ЗКПО, когато дължимият корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75 на сто от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20 на сто се дължи лихва.

Лихвата се определя съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и се изчислява от 16 април до 31 декември на съответната година, а за новоучредено дружество в резултат на преобразуване – от датата, следваща датата, на която изтича срокът за извършване на първата тримесечна авансова вноска, до 31 декември на годината на преобразуването /чл.89, ал.5 от ЗКПО/.

2. Формули за изчисляване на дължимата лихва:

Лихвата се определя върху следната сума /чл.89, ал.2, в сила от 01.01.2013 г./ :

2.1. Месечни авансови вноски:

 

А  = Б - (В + 0,2 х В),

 

където:

А е сумата, върху която се дължи лихва;

Б е дължимият годишен корпоративен данък;

В е общият размер на определените месечни авансови вноски за годината.

 

2.2. Тримесечни авансови вноски:

 

А = 0,75 х Б – (В + 0,2 х В),

 

където:

А е сумата, върху която се дължи лихва;

Б е дължимият годишен корпоративен данък;

В е общият размер на определените тримесечни авансови вноски за годината.

 

2.3. Примери:

Пример 1:

Дружество А е задължено през Х г. да прави месечни авансови вноски за корпоративен данък на основание на това, че през Х-1 г. (предходната година) има нетни приходи от продажба повече от 3 милиона лева. Фирмата декларира в годишната си данъчна декларация за Х-1 г., че през Х г. очаква да реализира данъчна печалба от 1,2 милиона лева. На това основание месечната авансова вноска за корпоративен данък би трябвало да бъде 10 000 лева: 1,2 милиона лева / 12 месеца * 10%. За 12 месеца се събират авансови вноски от 120 000 лева според декларираното в годишната данъчна декларация за Х-1 г. Оказва се обаче, че дружеството е реализирало данъчна печалба за Х г. в размер на 1,3 милиона лева. Декларация за промени на авансовите вноски не е подавана през течение на годината.

Годишният корпоративен данък за Х г. е в размер на 130 хиляди лева (10% от 1,3 милиона).

Сумата, върху която евентуално ще се дължи лихва, изчислено по горната формула ще е равна на:

А  =  Б х (В + 0,2 х В)

А  = 130 000 - (120 000 + 0,2 x 120 000)

A  = 130 000 - (120 000 + 24 000)

A  = 130 000 - 144 000

Така получената разлика е отрицателна величина, поради което лихва не следва да се начислява.

 

Пример 2:

Дружество Х реализира данъчна печалба от 1,62 милиона лева, при прогнозни 1,2 милиона и определени месечни авансови вноски 120 000 лева. Годишният корпоративен данък е в размер на 162 000 лева (10% от 1,62 милиона лева). Фирмата не дължи лихва за сумата до 144 000 лева. Лихвата ще се дължи за разликата между 162 хиляди лева и 144 хиляди лева или върху 18 хиляди лева.

Периодът, за който ще бъде изчислена лихвата върху 18 хиляди лева е от 16 април до 31 декември.

 

Пример 3:

Дружество Y е длъжно да прави тримесечни авансови вноски през Х г. на основание на това, че през Х-1 г. е реализирало нетни приходи от продажби между 300 хиляди и 3 милиона лева. Дружеството декларира в годишната си данъчна декларация за Х-1 г., че очаква през Х г. да реализира данъчна печалба от 1 милион лева, но фактически реализираната данъчна печалба е в размер на 1,3 милиона лева.

В този пример фирмата Y е била длъжна да прави тримесечни авансови вноски за корпоративен данък в размер на 25 000 лева.

Сумата, върху която се дължи лихва, следва да се определи по посочената по-горе формула, като се има предвид, че  величината на В ще е равна на сбора на трите тримесечни авансови вноски, определени за Х година, тъй като за четвъртото тримесечие дружествата не правят тримесечна авансова вноска (чл.90, ал.2 от ЗКПО) или:

А = 0,75 Б - (В + 0,2 В),

А = 0,75 x 130 000 - (750 000 + 0,2 x 75 000)

A = 97 500 - (75 000 + 15 000)

A = 97 500 - 90 000

А = 7 500

Върху сумата от 7 500 лв. трябва да се начисли лихва за периода от 16 април до 31 декември.

 

VІ. Внасяне на авансовите вноски

1. Месечните авансови вноски за месеците януари, февруари и март се внасят в срок до 15-ти април на текущата календарна година, за месеците от април до декември се внасят в срок до 15-то число на месеца, за който се отнасят.

2. Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до 15-то число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

 

VІІ.  Преотстъпване на авансовите вноски – чл.91

Съгласно разпоредбата на чл.91 от ЗКПО на данъчно задължените лица, на които се преотстъпва корпоративния данък за текущата година, се преотстъпва и съответната част от определените авансови вноски, пропорционална на размера на преотстъпването. (по отношение на лицата, ползващи преотстъпване на корпоративен данък при условията на държавна помощ за регионално развитие, виж Фиш 2.10.6)

 

VІІІ. Авансови вноски в случаите на контролирано чуждестранно дружество

виж Фиш 2.4.8. 

 

IX. Авансови вноски в случаите на трансфери на активи/дейност, за които ще се приложи разсрочване по чл.155г

виж Фиш 2.9.7.

(чл.83; чл.84; чл.85; чл.86; чл.87; чл.88; чл.89; чл.91 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник