Фиш 2.1.2 - Данъчен финансов резултат

Счетоводен финансов резултат - §1, т.16 от ДР на ЗКПО

„Счетоводен финансов резултат” е печалбата (загубата) по отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) за определен период  преди начисляването на разходите за данъци от печалбата.

Данъчен финансов резултат

(чл.18 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник