Фиш 1.5 - Документална обоснованост

Разпоредбата на чл.10 от ЗКПО регламентира най-общо признаването на счетоводни разходи за данъчни цели.

I. Общ принцип – чл.10, ал.1 от ЗКПО

Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е :

  • издаден първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция и
  • Фискална касова бележка от фискално устройство, при наличие на нормативно задължение за издаването ѝ.

 

II. Специфични случаи

1. Чл.10, ал.2 от ЗКПО – при липса на част от информацията в първичния счетоводен документ, изисквана по закона за счетоводството

Счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичният счетоводен документ липса на част от изискуемата информация, по Закона за счетоводството при условие че:

  • Стопанската операция е отразена вярно
  • Липсващата информация е удостоверена с определени други документи и
  • Стопанската операция е документирана с фискална касова бележка от фискално устройство, при наличие на нормативно задължение за издаването  ѝ.

2. Чл.10, ал.3 от ЗКПО –  издателят на документа не е предприятие по смисъла на закона за счетоводството и в документа липсва част от информацията регламентирана със същия закон.

Счетоводен разход се признава за данъчни цели  в случаите когато издателят на документа не е  предприятие по смисъла  чл.2 на Закона за счетоводството и в документа липсва част от информацията регламентирана със същия закон.  За да се признае разходът:

  • Стопанската операция  трябва да е отразена вярно
  • Стопанската операция е документирана с фискална касова бележка от фискално устройство, при наличие на нормативно задължение за издаването ѝ.

3. Чл.10, ал.5 от ЗКПО – при международен въздушен транспорт

При международен въздушен транспорт, счетоводния разход се счита документално обоснован, когато е документиран, чрез:

  • Първичен счетоводен документ и
  • Бордната карта от осъществения полет

Когато първичният счетоводен документ (протокол) се издава от лицето, което извършва продажбата от името и за сметка на превозвача, то се приема за издател на документа.

4. Чл.10, ал.6 от ЗКПО – разходи за представителни цели и разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

Документална обоснованост за разходите по чл.204, ал.1, т. 1 (представителни разходи), обложени с данък върху разходите, е налице и когато те са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, които се използват както за дейността, така и за лично ползване, се признават за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист или друг подобен документ, когато при определяне на данъчната основа за облагане с данък върху разходите по чл.204, ал.1, т. 4 е приложена разпоредбата на чл.215а, ал.2, т. 2.

(чл.10 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник