Фиш 5.1 - Корпоративен данък за последния данъчен период

І. Общи изисквания

При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на ЗКПО и при спазване изискванията на глава двадесет и първа (чл.158, ал. 1 от ЗКПО).

Важно!

•   Когато през данъчния период не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството, се прилага чл.92, ал.4 по отношение на подаването на данъчните декларации (чл.158, ал. 2 от ЗКПО) – виж Фиш II.VIII.1.

•   От 01.01.2019 г. годишен отчет за дейността за последния данъчен период не се подава.

 

ІІ. Корпоративен данък за последния  данъчен период

1. Определяне на корпоративния данък

Данъчно задължено лице се облага с корпоративен данък за данъчната печалба, реализирана през последния данъчен период по общия ред на закона. Дължимият корпоративен данък е окончателен  (чл.161, ал. 5 от ЗКПО).

 

2. Лице, което е задължено да декларира и внесе данъка за последния данъчен период:

Съгласно чл.161, ал.7 ЗКПО представляващият данъчно задълженото лице през последния данъчен период - ликвидатор, синдик, представляващият място на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, е задължен да декларира и внесе удържания от имуществото на данъчно задълженото лице дължим данък за този данъчен период.

 

ІІІ. „Последен данъчен период” - дефиниция, деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период:

1. При прекратяване с ликвидация:

Последен данъчен период при прекратяване с ликвидация. ДЗЛ се облага с корпоративен данък за данъчната печалба, реализирана през последния данъчен период по общия ред на ЗКПО. Дължимият корпоративен данък е окончателен.

Определение:

Обхваща времето от 1 януари на годината, в която е е извършено заличаването  до датата на заличаването. 

(чл.161, ал.1 от ЗКПО)

Деклариране на КД:

Данъчната декларация се подава в 30-дневен срок от датата на заличаване на данъчно задълженото лице.

(чл.162, ал.1 от ЗКПО)

Внасяне на КД:

КД се внася в сроковете за декларирането му.

(чл.163, ал.1 от ЗКПО)

Кой декларира и внася КД:

Представляващият ДЗЛ през последния данъчен период – ликвидатор декларира и внася удържания от имуществото на ДЗЛ дължим данък за този данъчен период.

(чл.161, ал.7 от ЗКПО)

 

2. При прекратяване с обявяване в несъстоятелност:

Последен данъчен период при прекратяване с обявяване в несъстоятелност. ДЗЛ се облага с корпоративен данък за данъчната печалба, реализирана през последния данъчен период по общия ред на ЗКПО. Дължимият корпоративен данък е окончателен.

Определение:

Обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването.

(чл.161, ал.1 от ЗКПО)

Деклариране на КД:

Данъчната декларация се подава в 30-дневен срок от датата на заличаване на данъчно задълженото лице.

(чл.162, ал.1 от ЗКПО)

Внасяне на КД:

КД се внася в сроковете за декларирането му.

(чл.163, ал.1 от ЗКПО)

Кой декларира и внася КД:

Представляващият ДЗЛ през последния данъчен период – синдик декларира и внася удържания от имуществото на ДЗЛ дължим данък за този данъчен период.

(чл.161, ал.7 от ЗКПО)

 

3. При прекратяване на дейността на място на стопанска дейност на чуждестранно лице:

Последен данъчен период при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност (МСД). ДЗЛ се облага с корпоративен данък за данъчната печалба, реализирана през последния данъчен период по общия ред на ЗКПО. Дължимият корпоративен данък е окончателен.

Определение:

Обхваща времето от 1 януари на годината, в която е прекратена дейността на МСД, до датата на прекратяването ѝ.

(чл.161, ал.3 от ЗКПО)

Деклариране на КД:

Данъчната декларация за последния данъчен период се подава в 30-дневен срок от датата на прекратяване на дейността.

(чл.162, ал.3 от ЗКПО)

Внасяне на КД:

КД се внася в сроковете за декларирането му.

(чл.163, ал.1 от ЗКПО)

Кой декларира и внася КД:

Представляващият МСД през последния данъчен период  декларира и внася удържания от имуществото на ДЗЛ дължим данък за този данъчен период.

(чл.161, ал.7 от ЗКПО)

 

4. При прекратяване на дейността на място на стопанска дейност на чуждестранно лице:

Последен данъчен период при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса. ДЗЛ се облага с корпоративен данък за данъчната печалба, реализирана през последния данъчен период по общия ред на ЗКПО. Дължимият корпоративен данък е окончателен.

Определение:

Обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено прекратяването до датата на прекратяването.

(чл.161, ал.4 от ЗКПО)

Деклариране на КД:

Данъчната декларация се подава в 30-дневен срок от датата на прекратяването.

(чл.162, ал.4 от ЗКПО)

Внасяне на КД:

КД се внася в сроковете за декларирането му.

(чл.163, ал.1 от ЗКПО)

Кой декларира и внася КД:

Представляващият неперсонифицираното дружество или осигурителна каса през последния  данъчен период декларира и внася удържания от имуществото на ДЗЛ дължим данък за този данъчен период.

(чл.161, ал.7 от ЗКПО)

 

ІV. Специфични случаи

Когато датата на заличаването (прекратяването) е преди изтичането на срока за подаване на годишната данъчна декларация за предходната година и същата не е подадена, тя се подава в сроковете по ал.1, 3 и 4, когато те изтичат преди този срок  (чл.162, ал.5 от ЗКПО).

Пример 1:

дата на заличаване: 26.02.2019 г.

ДД за последния данъчен период: до 26.03.2019 г.

ГДД за 2018 г: до 26.03.2019 г.

Пример 2:

дата на заличаване: 10.03.2019 г.

ДД за последния данъчен период: до 10.04.2019 г.

ГДД за 2018 г: до 31.03.2019 г.

Същото правило се отнася и за внасянето на корпоративния данък за предходната година (чл.163, ал.2 от ЗКПО).

(чл.158; чл.161; чл.162; чл.163 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник