Фиш 2.2.8 - Разходи за пътуване и престой на физически  лица

Данъчното третиране на счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица е регламентирано с разпоредбата на чл.33 от ЗКПО.

Счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица са данъчно признати когато отговарят на следните условия:

(чл.33 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник